Закон за тузизма (920 KB)

 

Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на управлението и контрола в туризма, взаимодействието на държавата и общините при осъществяването на дейностите, свързани с туризма, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в тези дейности.

 

Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията (1 MB)

 

С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения – туристически обекти.

Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, услуги и обслужване в стаи за гости и апартаменти за гости (145 KB)

Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в къщи за гости (212 KB)

 

Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма (360 KB)

 

Тарифата урежда таксите, които се събират по Закона за туризма.

 

Наредба за националния туристически регистър (170 KB)

 

С наредбата се уреждат редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно обстоятелствата, които се вписват в него съгласно изискванията на Закона за туризма, и създаването на потребителски профили на лицата, извършващи дейност в категоризираните места за настаняване и вписването на данни от регистрите за настанените туристи в Единната система за туристическа информация.

Правилник за организация на работата, състава и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на Община Трявна (171 KB)

 

С този Правилник се уреждат организацията на работата, състава и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) на територията на Община Трявна по чл. 128 от Закона за туризма.

 

Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпроси на туризма в Община Трявна (147 KB)

 

С този Правилник се уреждат организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Трявна.