Разработени са проекти на Програма за енергийна ефективност на Община Трявна, както и Краткосрочна и Дългосрочна програма за възобновяема енергия на Община Трявна за периода 2019-2022 г. Те са внесени за разглеждане и одобрение в Общински съвет Трявна.

Програма за енергийна ефективност на Община Трявна

Краткосрочна програма за възобновяема енергия на Община Трявна

Дългосрочна програма за възобновяема енергия на Община Трявна