09.06.2020г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Проект на наредба
Мотиви
Предложение (Доклад)


31.03.2020г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Проект на наредба
Мотиви
Формуляр за частична оценка
Предложение (Доклад)


25.02.2020г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Проект на наредба
Мотиви
Формуляр за частична оценка
Предложение (Доклад)

—————————————————————————————-

Предложение допълнение правилник

Мотиви допълнение на правилник


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, публикувана на 18.02.2020 г.

—————————————————————————————-

03.01.2020г.

                                                                                         ПРОЕКТ 

                За изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на                                                                      територията на община Трявна.

 

                                                                                  ПРЕДЛОЖЕНИЕ      

            За допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на                                                                                            територията   на Община Трявна

                                                                                     

                                                                                         МОТИВИ

За допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на                                                                                            територията   на Община Трявна

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тряна, публикувана на 17.01.2020 г.

————————————————————————————

                                      Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Проект за Правилник на Общински съвет – Трявна- 17.12.19 г. публикуван на 17.12.2019 г.

Chastichna otsenka Pravilnik Obs – Tryavna, публикувано на 16.12.2019 г.

Predlozhenie s Motivi za Pravilnik Obs -Tryavna, публикувано на 16.12.2019 г.

———————————————————————————–

09.12.2019г.

Проект на предложение за решение на общински съвет за определяне на такса ” Битови отпадъци ” за 2020 година 


10 април 2019 г.

Проект на наредба за отмяна на разпоредбите на чл.34, ал.1, т.1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем  разпореждане с общински жилища на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 14 – дневен срок от публикуването в деловодството на  Общински съвет – Трявна

Р Е Ш Е Н И Е на АС – Габрово по адм.д. № 337/2018 на АС – Габрово

МОТИВИ

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Проект на Наредба: Проект Наредба с отменен чл.34, ал.1 т.1


28 декември 2018 г.

Отмяна на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Трявна

Р Е Ш Е Н И Е на АС – Габрово

МОТИВИ

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО


28 декември 2018 г.

Отмяна на Н А Р Е Д Б А  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГАБРОВО

МОТИВИ

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО


август 15, 2018 г.

Публикуван е Проект за изменение и допълнение на  допълване на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 14 – дневен срок от публикуването в Деловодството на  Община Трявна.

Проект за изменение и допълнение на  допълване на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна:Проект

Мотиви за изменение и допълнение на  допълване на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна: Мотиви

Оценка на въздействие: Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

юли 17, 2018 г.

Публикуван е Проект за изменение на НАРЕДБА за реда и условията за  отглеждане на животни -домашни любимци и селскостопански животни  на територията на община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 14 – дневен срок от публикуването в стая 401 в Община Трявна.

Проект за изменение на наредбата НАРЕДБА за реда и условията за  отглеждане на животни -домашни любимци и селскостопански животни  на територията на община Трявна: Проект

Мотиви за изменение на наредбата НАРЕДБА за реда и условията за  отглеждане на животни -домашни любимци и селскостопански животни  на територията на община Трявна: МОТИВИ

Оценка на въздействие: ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Доклад: Предложение

Решение № 78/18.06.2018 г. на АС – Габрово : Р Е Ш Е Н И Е


 

юни 27, 2018 г.

Публикуван е Проект за изменение на Наредбата за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на Община Трявна, приета с Решение № 78 от 03.07.2014 година на Общински съвет – Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 14 – дневен срок от публикуването в стая 401 в Община Трявна.

 

Проект за изменение на наредбата за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на Община Трявна, приета с Решение № 78 от 03.07.2014 година на Общински съвет – Трявна : Проект

 

Мотиви за изменение на наредбата за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на Община Трявна: МОТИВИ

Оценка на въздействие:ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Доклад: Предложение 

Решение на АС – Габрово №15/30.03.2017 г. Р Е Ш Е Н И Е 

Решение на ВАС №7464/05.06.2018 г. Решение 

 


юни 22, 2018 

Публикуван е Проект за изменение на НАРЕДБА за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Трявна.  Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 14 – дневен срок от публикуването в стая 401 в Община Трявна.

Проект за изменение на наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Трявна: 1

Мотиви за изменение на наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Трявна 2

Оценка на въздействие 3

Решение на АС – Габрово 4

Доклад 5


февруари 16, 2018

Публикуван е Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища /Приета с РЕШЕНИЕ № 120, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА НА 29.09.2008 Г., ПРОТОКОЛ № 10    /Изменена с Решение № 81 от 20.04.2012 г., изм. с Решение № 23  от 04.04.2013 г., изм. с Решение № 187 от 18.12.2013 г./. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект, които се приемат в стая 401 в Община Трявна.

Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища (531 KB)

Мотиви за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища (872 KB)

Оценка на въздействието (1 MB)

Доклад (1 MB)


февруари 12, 2018

Публикуван е Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определяне и администриране на местните данъци  на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 30-дневен срок от публикуването в стая 103 в Община Трявна.

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните данъци на територията на община Трявна

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните данъци на територията на община Трявна

Оценка на въздействието

Доклад


12.02.2018 г.

Публикуван е Проект за изменение на разпоредбата на чл.85, ал.2, т.1 и чл.88, ал.2, т.1  от НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в стая 401 в сградата на общинска администрация в 14-дневен срок от публикуването.

Р Е Ш Е Н И Е №179/28.12.2017 г. на АС – Габрово

Р Е Ш Е Н И Е № 68/23.01.2018 г на АС – Габрово /второ/

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Проект за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трявна

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА СПРАВКА 


януари 10, 2018

Публикуван е Проект за изменение на НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  30-дневен срок от публикуването.

Проект за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (220 KB)

Мотиви за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (710 KB)

Оценка на въздействието (1 MB)

Доклад (1 MB)


01.12.2017 г.

Публикуван е Проект за изменение на чл. 33  от НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в стая 401 в сградата на общинска администрация в 14-дневен срок от публикуването.

РЕШЕНИЕ НА АС – ГАБРОВО ПО АД №242/2017 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

 ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Проект  за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трявна

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА СПРАВКА


07.11.2017 г.

Публикуван е Проект за изменение на чл. 39  от НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в стая 401 в сградата на общинска администрация в 14-дневен срок от публикуването.

Р Е Ш Е Н И Е на АС – Габрово по АД № 212/2017 г.

МОТИВИ за изменение

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Проект за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени науслуги на територията на Община Трявна

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА  СПРАВКА 


27.10.2017 г.

Публикуван е Проект за изменение на чл. 45, ал. 1, т. 44А, подточка б) от НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в стая 306 в сградата на общинска администрация в 30-дневен срок от публикуването.

Проект за изменение

Мотиви за изменение

Оценка на въздействието

 


01.09.2017 г.

РЕШЕНИЕ №86 от 01.08.2017 г. на АС – Габрово  относно: Отмяна на разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.16, ал.6, т.2; чл.16, ал.6, т.6; чл.19, ал.2 и ал.3 и чл.30, ал.1 и ал.2 от Наредба за управление на общинските пътища на Община Трявна

01.09.2017 г.

НАРЕДБА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ОБЩИНА ТРЯВНА /с отменени текстове/, ведно с мотиви и частична оценка за въздействие

 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА СПРАВКА