————————————————————————-

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна,  публикувана на 06.01.2020 г.

——————————————————————————–

Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Трявна, публикувана на 05.11.2020 г.

…………………………………………………………………………………………………….

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, публикувана на 03.09.2020 г.

——————————————————————————–

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, публикувана на 03.09.2020 г.

————————————————————————————

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна, публикувана на 02.07.2020 г.

———————————————————————————–

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна, публикувана на 04.06.2020 г.

———————————————————————————-

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна, публикувана на 10.04.2020 г.

—————————————————————————-

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, публикувана на 18.02.2020 г.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тряна, публикувана на 17.01.2020 г.

МАНДАТ 2019-2023 година

—————————————————————————————-

Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на Община Трявна /НОВА/, публикувана на 19.09.2019 г.

———————————————————————————————-

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на

Община Трявна /НОВА/ , публикувана на 07.08.2019 г.

———————————————————————————————-

Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Трявна /НОВА/, публикувана на 16.07.2019 г.

Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Трявна, /НОВА/, публикувана на 16.07.2019 г.

———————————————————————————————

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, публикувана на 28.05.2019 г.

Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Трявна, публикувана на 28.05.2019 г.

———————————————————————————————–

Наредба за опазване на околната среда на територията на община Трявна/НОВА/, публикувана на 02.05.2019 г.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Трявна /НОВА/, публикувана на 02.05.2019 г.

———————————————————————————————-

Наредба за управление на общинските пътища /НОВА/, публикувана на 05.03.2019 г.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Трявна /НОВА/публикувана на 05.03.209 г.

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Трявна /НОВА/, публикувана на 07.02.2019 г.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, публикувана на 07.02.2019 г.

2 0 1 9 година 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА – Приложение

 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна,публикувана на 04.10.2018 г.

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Трявна, публикувана на 04.10.2018 г.

————————-

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданиет, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища /5/, публикувана на 09.08.2018 г.

Наредба за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на община Трявна /10/, публикувана на 09.08.2018 г.

 

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Трявна /11/публикувана на 09.08.2018 г.

 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. /13/

 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна. /20/

 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /3/

 

Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на Община Трявна /1/

 

Наредба за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на Община Трявна /2/

 

Наредба за търговската  дейност на територията на Община Трявна /4/

 

Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Трявна /6/

 

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни -домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Трявна /7/

 

Наредба  за опазване на околната среда на територията на Община Трявна /8/

 

Наредба за предоставяне на общински концесии /9/

 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в Община Трявна /12/ (254 KB)

 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна /13 /

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна /14/ (65 KB)

 

Наредба за управление на общинските пътища на Община Трявна /15/

 

Наредба за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Трявна /16/ (56 KB)

 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Трявна /17/ (92 KB)

 

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Трявна /18/ (46 KB)

 

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Трявна /19/ (81 KB)

 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна /20/ (370 KB)

 

НАРЕДБА  /ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №65/29.04.2015 Г./21/

 

Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на ОБЩИНА ТРЯВНА /22/ (4 MB)

Наредба управление на общинските горски територии в ОБЩИНА ТРЯВНА /23/ (221 KB)

 

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Трявна и издаване на сертификати клас В /24/ (127 KB)

 

Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в ОБЩИНА ТРЯВНА /25/ (9 MB)

 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Трявна /26/ (128 KB)

 

Наредба за обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистър на общинските детски градини и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие и реда за тяхното вписване /27/ (19 KB)

 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини /28/ (46 KB)

 

Тарифа за определяне началния размер на месечния наем за 1 кв.м полезна площ  при предоставяне на общинска собственост под наем /в лева/

Тарифа за таксите, които се заплащат по Наредба за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на Община Трявна

Тарифа за определяне на таксите, които се събират съгласно Наредба за управление на общинските пътища в община Трявна

Архив


 

 

2017 година

 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 07.12.2016 Г. (64 KB)

 

НАРЕДБА ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 07.12.2016 Г. (32 KB)

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 10.11.2016 Г. (308 KB)
НАРЕДБА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И РЕДА ЗА ТУХНОТО ВПИСВАНЕ, публикувана на 07.09.2016 г. (19 KB)


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 02.08.2016 Г. (254 KB)

 

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 02.08.2016 Г. (38 KB)

 

ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧАЛНИЯ /МИНИМАЛЕН/ РАЗМЕР НА МЕСЕЧНИЯ НАЕМ ЗА 1 КВ. М ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПОД НАЕМ /в лева/, публикувана на 07.07.2016 г. (38 KB)
НАРЕДБА №13 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 07.07.2016 Г. (305 KB)
НАРЕДБА №20 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 07.06.2016 Г. (370 KB)

 

 

НАРЕДБА №3 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПУБЛИКУВАНА НА 31.03.2016 Г. (359 KB)

 

НАРЕДБА №7 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ-ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 12.05.2015 Г. (79 KB)
Наредба №21 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Трявна, приета с Решение № 64 от 25.05.2009 г. – ОТМЕНЕНА с Решение № 65 от 29.04.2015 г.

 

НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА
НАРЕДБА №26 ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 29.09.2014 Г. (128 KB)
НАРЕДБА №2 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 22.08.2014 Г. (214 KB)
НАРЕДБА №25 ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 10.07.2014 Г.

 

НАРЕДБА №24 ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА ТРЯВНА И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В, ПУБЛИКУВАНА НА 10.07.2014 Г. (127 KB)
НАРЕДБА №10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ И РАЗПОЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ОБЯВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 10.07.2014 Г. (126 KB)
Тарифа за таксите, които се заплащат по Наредба за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на община Трявна, публикувана на 26.05.2014 г. (49 KB)

 

НАРЕДБА №14 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 06.02.2014 Г. (64 KB)

 

НАРЕДБА №5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА, ПУБЛИКУВАНА НА 04.01.2014 Г. (123 KB)

 

НАРЕДБА №11 ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 26.06.2013 Г. (76 KB)
НАРЕДБА №6 ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА (112 KB)
НАРЕДБА №8 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА (70 KB)
НАРЕДБА №9 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ

 

НАРЕДБА №12 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ТРЯВНА (275 KB)
НАРЕДБА №15 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА (29 KB)


Тарифа за определяне на таксите, които се събират по Наредба за управление на общинските пътища в община Трявна (235 KB)

НАРЕДБА №16 ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА (58 KB)

НАРЕДБА №17 ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА (99 KB)
НАРЕДБА № 18 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ОБЩИНА ТРЯВНА (46 KB)

 

НАРЕДБА №19 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА (85 KB)
НАРЕДБА №22 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА (4 MB)
НАРЕДБА №23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ТРЯВНА (242 KB)