Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.10.2020 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 23.10.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 23.10.2020 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 23.10.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 23.10.2020 г.

Материали за заседанията на 28 и 29.10.2020 г.:  т. 1; т. 2; т. 3; т. 4; към т. 4; т. 5; т. 6; т. 7;  т. 8;  т. 9; т. 10; т. 11;  т. 12; т. 13;  т. 14; т. 15; т. 16; към т. 16 Доклад; т. 17; т. 18; т. 19; т. 20; т. 21; т. 22; т.23, публикувани на 23.10.2020 г.

—————————————————————————————

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 17.09.2020 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 17.09.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 17.09.2020 г.

Предложения за заседанията: Отчет за изпълнение бюджета на общината за 2019 г.; Бюджетна прогноза 2021-2023; Транспотна схема; Изменение на НОАМТЦУ; Продажба на имот в Трявна, публикувани на 17.09.2020 г.

—————————————————————

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 20.08.2020 г.

Материали за заседанията на ПК и Общински съвет – Трявна, насрочени за 26 и 27 август 2020 г.:

Наредба данъци; Наредба цени; Отчет бюджет първо шестмесечие 2020 г.; Отчет изпълнение на решения на ОбС; Пром.разч.кап.разходи за 2020 г.; Запис заповед “По-чиста ТрявнаЗапис заповед спортна площадка;  Отмяна решени №161; Допълване програма, Продажба имот на ул. Бедек гр. Плачковци; Закупуване на хидромасажна вана; Промяна предназначение на имот от публична в частна собственост; Прекратяване на съсобственост по плана на кв. Стоевци; Отдаване под наем ОПФ; Отдаване под наем ОПФ; Предложение паралелки ОУ “П.Н.Райков; PПредложение паралелки СУ “Пенчо Р. Славейков”; PПредложение паралелки ОУ “В.Левски”; Предложение изменение правилник общински съвет.

—————————————————————————————-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.07.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 23.07.2020

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 23.07.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 23.07.2020 г.

Предложения: Асоциация ВиК; Измен. наредба данъци; Обл. съвет риск бедствия; Запис на заповед; Промени общ.бюджет; Бюджет ОСП; Командировки кмет; Освобождаване от наемни вноски; Учредяване право на ползване; Изменение на КК. Сключване договор под наем земеделска земя; Електропастир; Одобр ПУП; Оценка Бангейци; Оценка Късовци; Продажба павета; Оtchet Obs.

—————————————————————————————-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 19.06.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 19.06.2020 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 19.06.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 19.06.2020 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 19.06.2020 г.

Материали за заседанията на 24.06.2020 г. и 25.06.2020 г.:

Predl. docladi chitalishta; Predl MIG; Predl NOAMTTSU; Predl 517 m; Predl.pesheh.pwteka; Predl chast prekratyavane dogovor; Predl dog naem Nedeva; Predl naem zz Bwchvarov; Predl. naem zz Zl. Kwnchev; Predl PUP Bozhkovtsi, публикувани на 19.06.2020 г.

Докладна записка – ЦАО, публикувана на 22.06.2020 г.

————————————————————————————–

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 28.05.2020 г., публикувана на 22.05.2020 г.

Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 22.05.2020 г.

Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 22.05.2020 г.

Покана за заседание на ПК ЗСД, публикувана на 22.05.2020 г.

Покана за заседание на ПК АУТБЕ, публикувана на 22.05.2020 г.

Материали за заседанията, публикувани на 22.05.2020 г.:

Предл. год. фин.отчет на МБАЛ – Трявна за 2019 година; Предл за упълн. в МБАЛ Габрово;  приложения МБАЛ; Предл. год. фин. отчет на МЦ – Трявна за 2019 година; Предл. год. фин. отчет на „Тревненска седмица“ – Трявна за 2019 година; Предл. год. фин. отчет на „Здравец“ – Трявна за 2019 година; Предл. общ.горски територии; 13а Отчет програмата ООС-2019; Предл. ВиK; Предл.колектор Т-на; Предл. доп. Наредба данъци; Предл. искане на съгл. за погасяване на задълж. във връзка със З-д № 16421.05.2019 г. на ИАОС; Предл. промяна бюджет към 31.03.2020 г.; Предложение за промяна в Справка по чл. 87 от ДБРБ за 2020 г.; Пред промяна в разчета за капиталови разходи за 2020 г.; Предл. командировки Кмет; Предл. годишен план социални услуги; Годишен план социални услуги; Предл. мобилно приложение; Предл. частично освобожд. от наемни вноски на наемателите на ателиета за занаяти; Предл.намни вноски Калинчева къща; Предл. отчет за изпълн. програмата за опазване на околната среда на Община Трявна за 2019 г.; Отчет програмата ООС-2019; Предл. отчет за състоянието на общ. собственост през 2019 г.; Предл. отчет ОбС; Предл.разреш. изработване на ПУП – ПР и ПЗ за частично изм. на ЗРП на гр. Трявна за част от кв. 51, кв. 126, кв. 134; Предл.ПУП Бижовци; Предл. отм. Р-ния 77 и 78; Предл. цена за учред. право на пристрояване в ПИ, ЧОС с идентификатор 73403.501.300; 21 Предл. отд. под наем на зем. земя с начин на трайно ползване нива от ОПФ, чрез публичен търг с явно наддаване; Предл. общ.поз.фонд; Предл. продажба кв. Късовци; Предл. продажба Бангейци; Предл. продажба метална конструкция.

—————————————————————————————-

OFK Tr;  osvobozhdavane naemi;  ikon swvet;

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 27.03.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 27.03.2020 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 27.03.2020 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 27.03.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 27.03.2020 г.

План личностно развитие

Oбществен съвет социално подпомагане

Програма ЗД

Останалите материали за заседанието са публикувани на 16.03.2020 г. и на 17.03.2020 г.

—————————————————————————————-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна , публикувана на 24.03.2020 г.

Предложение правилник, публикувано на 24.03.2020 г.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, заседанието на Общински съвет – Трявна, обявено за 26.03.2020 г. от 14.00 часа, се отлага за неопределено  време,публикувано на 24.03.2020 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 20.03.2020 г.

Материали за предстоящо заседание на Общински съвет – Трявна

Наблюдателна комисия, публикувано на 18.03.2020 г. Предложение отчет МЦ; Предложение отчет МБАЛ; Предложение отчет “Тревненска седмица”; ОССП;  Актуализация тарифа; Отдаване под наем зем.земя , публикувани на 17.03.2020 г.  Предложение доклад ОПР 2019; доклад ОПР 2019; Бюджетна прогноза-1; Бюджетна прогноза-2; Изменение НОАМТЦУ; Предл структура общ.администр.2020 и Прил 1;  Структура на общинска администрация Прил 2; Предложение Програма туризъм; Отчет програма туризъм-2019; Програма туризъм 2020; публикувани на 16.03.2020 г.

—————————————————————————————

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 18.02.2020

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 18.02.2020 г.

Материали за заседанието AVTOMI PL; FOND SO ZAKR; GPP; GPP3; IZM RESH 147; KAND EE; KK 2067; KK 2893; KOM ZHIL VL; PRAV OS; PROGR CHITAL; pup 517; pup 518; pup 548; TVNET; UA MBAL; UA MTS; UA TR SEDM

————————————————————————————–

Резюме на доклад от обследване за ЕЕ на система за външно изкуствено осветление за гр. Трявна и гр. Плачковци, публикувано на 24.02.2020 г.

————————————————————————————–

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 05.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 05.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 05.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 05.02.2010 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 05.2.2020 г.

Т.1 PR0GR KMТ.1-01-11.02; Т.2 NAR DAN;T.3 neswst zdr; T.4 prekr upr zdr; T.5 upr gt; T.6 ABiK; T.7 rs; T.8 tar; T.9 zastr; T.10park; T.11 MK, публикувани на 05.02.2020 г.

 

——————————————————————————————————

1-Комисия – Бюджет

2-Комисия-Общинска собственост

3-Комисия по здравеопазване

4-Комисия Нормативни актове

5-Комисия по Образование

6-Комисия КОМПИ

7-Комисия по архитектура

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 27.01.2020 г.

Материали за заседанието, публикувани на 27.01.2020 г.

п. 1; п.2; п.3; п.4; п.5; п.6; п.7; п.8; п.9; п.10; п.11; п.12; п.13; п.14; п.15; п.16; п.17; п.18; п.19

Общински план за младежта за 2020 на община Трявна


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 17.01.2020 г.

Материали за заседанието, публикувани на 17.01.2020 г.

Pravilnik-na-Obshtinski-savet-Tryavna

KMBT_215_00797 KMBT_215_00798 KMBT_215_00799

KMBT_215_00800

—————————————————————————————————-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 07.01.2019 г.

т. 1; т. 2т. 3; т. 4т. 5т. 6т. 7т. 8т. 9т.10т. 11т. 12т. 13т. 14т. 15т. 16 , публикувани на 07.01.2019 г.

—————————————————————————————————-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 13.12.2019 г.

Т. 1-1 Т. 1-2 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. 5 Т. 6 т. 7 Т. 8 Т. 9 Т. 10

МАНДАТ 2019-2023 година

—————————————————————————————————-

Покана за  заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР , публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС , публикувана на 05.09.2019 г.

Покана зба заседание на ПКЗСД, публикувана на 05.09.2019 г.

Материали за заседание на Общински съвет -Трявна, насрочено за 12.09.2019г.: 

т.1;т. 2;т. 3;т.4;т. 5;т. 6;т.7;т.8;т.9;т.10;т.11;т.12;т.13;т.14;т.15;т.16;т.17;т.18;т.19;т.20;т.21т. 22;т. 23;т.24;т.25;т.26.

——————————————————————————————————

Покана за заседание на Общински съвет-Трявна, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 26.07.2019 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.07.2019 г., публикувани на 26.07.2019 г. : 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

————————————————————————————————

Покана за тържествено заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 18.07.2019 г.

————————————————————————————————-

Покана за заседание на Общински съвет-Трявна, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 05.07.2019 г.

Материали за заседание на 10.07.2019 г. – 1; 2; 2а; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 1617; 1819


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 17.05.2019 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 17.05.2019 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 17.05.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР,  публикувана на 17.05.2019 г.

Материали за заседанията на 22 и 23.05.2019 г.: Наредба ООС изменение; Асоциация ВиК; План активи;  ПЛАН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2019; ПЛАН ЗА У.Ч.Р. 2019 г.; ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИИ 2019 г.; МБАЛ Г-во; Приложения; ВРИД МЦ; ехограф; изм Р 54; ОПФ.

—————————————————————————————————

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 03.05.2019г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ , публикувана на 03.05.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 03.05.2019 г.

—————————————————————————————————

Покана за заседание на 24.04.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКОКМДС, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКЗСД,  публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКБФСДМИР, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКАУТБЕ, публикувана на 18.04.2019 г.

Проектите на двете наредби са публикувани на сайта на Община Трявна на 22.02.2019 г. в документи за публично обсъждане.


Покана за заседание на 02.04.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувана на 29.03.2019 г.

Покана за заседание на 28.03.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКАУТБЕ, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКОКМДС, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКЗСД, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКБФСДМИР, публикувана на 22.03.2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 – материали за заседанията, публикувани на 22.03.2019 г.


Покана за заседание на 26.02.2019 г. на Общински съвет – Трявна , публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКАУТБЕ, публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКОКМДС, публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКБФСДМИР, публикувана на 21.02.2019 г.

KMBT_215_00547; KMBT_215_00548; KMBT_215_00549;

KMBT_215_00550; KMBT_215_00551; KMBT_215_00553;

KMBT_215_00581; KMBT_215_00556; KMBT_215_00557;

KMBT_215_00558;KMBT_215_00559A; KMBT_215_00560A;

KMBT_215_00561A; KMBT_215_00562A; KMBT_215_00563;

KMBT_215_00565;  KMBT_215_00566;  KMBT_215_00567;

KMBT_215_00568;  KMBT_215_00569;  KMBT_215_00570;

KMBT_215_00573;  KMBT_215_00574;  KMBT_215_00575;

KMBT_215_00576;  KMBT_215_00577;  KMBT_215_00578;

KMBT_215_00579

—————————————————————————

Покана за заседание на 31.01.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКАУТБЕ,  публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКЗПУКИ,  публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКНАОРСПГКИРОС,  публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКОКМДС, публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКЗСД,  публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 29.01.2019 г. на ПКОСОПДДОУ,

публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 29.01.2019 г. на ПКБФСДМИР, публикувана на 24.01.2019 г.

Материали за заседанието на 31.01.2019 г. на Общински съвет – Трявна, KMBT_215_00511 KMBT_215_00512

2019 година

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 19.12.2018 г.  публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 18.12.2018 г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочено за 18.12.2018 г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 18.12.2018 г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 18.12.2018г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 18.12.2018 г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 18.12.2018 г.,  публикувана на 14.12.2018 г.

Материали за заседанията: публикувани на 14.12.2018 г.

КMBT_215_00498; KMBT_215_00499; KMBT_215_00501.

—————————————————————————

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 28.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 27.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗПУКИ, насрочено за 27.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 27.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 27.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Материали за заседание: KMBT_215_00491; KMBT_215_00492; KMBT_215_00494; KMBT_215_00495.

——————————————————————————-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.10.2018 г., публикувана на 24.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 30.10.2018 г., публикувана на 24.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 30.10.2018 г., публикувана на 24.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 30.10.2018 г. , публикувана на 24.10.2018 г.

Материали за заседанията: публикувани на 24.10.2018 г.

КМВT_215_00476KMBT_215_00478KMBT_215_00479;KMBT_215_00483.


 

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 22.10.2018 г., публикувана на 15.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 19.10.2018 г.,публикувана на 15.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 19.10.2018 г., публикувана на 15.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 19.10.2018 г., публикувана на 15.10.2018 г.

Материали за заседанията:

KMBT_215_00473 KMBT_215_00474

KMBT_215_00475, публикувани на 15.10.2018 г.

——————————————————————————-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 27.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочена за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, насрочено за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Материали за заседанията – KMBT_215_00465;KMBT_215_00466;KMBT_215_00467;KMBT_215_00468;KMBT_215_00469;KMBT_215_00471.


 

 

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 05.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 04.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 04.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 04.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 04.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна,публикувани на 03.09.2018 г.


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 22.08.2018 г., публикувана на 20.08.2018 г.

Mатериали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 22.08.2018 г., публикувани на 20.08.2018 г.

 


26.07.2018 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 02.08.2018 г. , 14.00 ч.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 01.08.2018 г.

Материали за заседание, насрочено за 02.08.2018 г.

Док.1

Док.2

Док.3

Док.4

Док.5

Бизнес – план ВиК 

Бизнес – план 2017-2020

Инвестиционна програма

Допълнителни справки – обосновки

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

ОСНОВНА

Допълнителните материали за заседанието, касаещи бизнес – план на ВиК се намират в стая 403 в Общински съвет – Трявна


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,насрочено за 20.06.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР,насрочено за 19.06.2018

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ,насрочено за19.06.2018

Покана за заседание на ПКЗСД,насрочено за 19.06.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет -Трявна,насрочено за 20.06.2018 г. – KMBT_215_00422 KMBT_215_00426.


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,насрочено за 17.05.2018 г., публ. на 11.05.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 15.05.2018 г., публ. на 11.05.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР,насрочено за 15.05.2018 г., публ. на 11.05.2018 г.

Покана за заседание на  ПКЗСД,насрочено за 15.05.2018г., публ. на 11.05.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 17.05.2018 г.

В и К ООД – Габрово КMBT_215_00397; 

KMBT_215_00411

KMBT_215_00395;KMBT_215_00393,публ. на 11.05.2018 г.

МБАЛ – Габрово КMBT_215_00398; 

KMBT_215_00410

KMBT_215_00399;

KMBT_215_00400;

KMBT_215_00401

KMBT_215_00402

KMBT_215_00403

KMBT_215_00404а

KMBT_215_00405 KMBT_215_00406 KMBT_215_00407 KMBT_215_00408

KMBT_215_00409


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,насрочено за 24.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ,насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ,насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР,насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС,насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 24.04.2018 г.

КMBT_215_00377,

KMBT_215_00380,

KMBT_215_00381

KMBT_215_00382,

KMBT_215_00383,

KMBT_215_00385.


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 20.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 19.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 19.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 19.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 19.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 20.03.2018 г.


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 06.02.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна,насрочено за 06.02.2018 г.


 

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗПУКИ, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочена за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ,насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Проект на бюджет за 2018 година на Община Трявна, публ. на 25.01.2018 г. 1 (32 MB)

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна – ОП за младежта 2018 г.,публ. на 23.01.2018 г.

Общински план за младежта за 2018 г., публ. на 23.01.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.01.2018 г.,публ. на 25.01.2018 г.

 


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 17.01.2018 г. от 14.45 часа,публ. на

12.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочено за 16.01.2018 г. от 15.00 часа,публ. на 12.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 16.01.2018 г. от 14.45 часа, публ. на 12.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 16.01.2018 г. от 13.30 часа,публ. на 12.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 16.01.2018 г. от 13.30 часа,публ. на 12.01.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 17.01.2018 г. от 14.45 часа – първа част,публ. на 12.01.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 17.01.2018 г. от 14.45 часа – втора част, публ. на 12.01.2018 г.

2018 година 

13.12.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 21.12.2017 г. от 9.30 часа, публ. на 19.12.2017 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочена за 19.12.2017 г., от 14.30 часа, публ. на 13.12.2017 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочена за 19.12.2017 г. от 14.30 часа, публ. на 19.12.2017 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочена за 19.12.2017 г. от 14.30 часа, публ. на 13.12.2017 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочена за 19.12.2017 г., от 14.15 часа, публ. на 13.12. 2017 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочена за 19.12.2017 г. от 13.30 часа, публ. на 13.12.2017 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 21.12.2017 година – 09,30 ч.  1 (31 MB)   2 (32 MB)

ОПФ_ТРЯВНА

КMBT_215_00315

KMBT_215_00316

KMBT_215_00317


24.11.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 29.11.2017 г. от 14.00 часа, публикувана на 24.11.2017 г. 

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочена за 28.11.2017 г. от 14.50 часа, публикувана на 24.11.2017 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочена за 28.11.2017 г. от 14.30 часа, публикувана на 24.11.2017 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочена за 28.11.2017 г. от 13.30 часа, публикувана на 24.11.2017 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочена за 28.11.2017 г. от 13.30 часа, публ. на 24.11.2017 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 29.11.2017 година – 14.00 ч.

1 (36 MB) 2 (33 MB)

KMBT_215_00310

 


26.10.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочена за 31.10.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 26.10.2017 г.  1 (48 KB)

Покана за заседание на БФСДМИР, насрочена за 30.10.2017 г. от 13,30 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочена за 30.10.2017 г. от 16.00 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 30.10.2017 г. от 15.40 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Покана за заседание на ПОНАОРСПГКИРОС, насрочено за 30.10.2017 г от 16,30 ч., публ. на 26.10.2017 г. 

Покана за заседание на ОКОСОПДДОУ, насрочена за 30.10.2017 г. от 13,30 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочена за 30.10.2017 г. от 15,00 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.10.2017 година – 14.00 ч.

1 (30 MB)

05.09.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, насрочена за 12.09.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (48 KB) Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочена за 11.09.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г (20 KB) Покана за заседание на ПКЗСД, насрочена за 11.09.2017 г. от 16.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (17 KB) Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочена за 11.09.2017 г. от 16.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (18 KB) Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочена за 11.09.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (18 KB) Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочена за 11.09.2017 г. от 16.30 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (17 KB)

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 12.09.2017 г. – 14.00 ч.

Док.1   Док.2   Док.4


10.08.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочена за 15.08.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 10.08.2017 г.    Документ (44 KB)

Покана за заседание на  ПКБФСДМИР, насрочена за 14.08.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (19 KB)

Покана за заседание на  ПКОКМДС, насрочена за 14.08.2017 г. от 13.30 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (18 KB)

Покана за заседание на  ПКЗСД, насрочена за 14.08.2017 г. от 13.40 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (17 KB)

Покана за заседание на  ПКОСОПДДОУ, насрочена за 14.08.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (17 KB)

Покана за заседание на  ПКНАОРСПГКИРОС, насрочена за 14.08.2017 г. от 15.10 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (15 KB)

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 15.08.2017 г. – 14.00 ч.  Док.1 (33 MB)   Док.2 (28 MB)