ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  Документ (3 MB)


ФОРМА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2017 Г.ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛАТА  И ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА
ПО ЗВЕНА В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 290, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ Г.