hamburger
мар 24, 2019 - нд
Tryavna BG
Вятър 1 m/s, И
Налягане 768.07 mmHg
5°C
Влажност 60%
Облачност 80%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Събота Март 23
13°C /1°C 2 m/s, ССИ - 769.23 mmHg
Неделя Март 24
12°C /0°C 0 m/s, ЗСЗ 48% 768.13 mmHg
Понеделник Март 25
13°C /2°C 1 m/s, Ю 39% 762.11 mmHg
Вторник Март 26
14°C /5°C 1 m/s, ЮЮИ 39% 758.79 mmHg
Сряда Март 27
10°C /2°C 4 m/s, СЗ - 764.39 mmHg

НОВИНИ

ОБЩИНА ТРЯВНА СЪЗДАВА СОЦИАЛНО ПРЕДРИЯТИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

 

На 7 януари 2019 г. кметът на община Трявна Дончо Захариев подписа административен договор № BG05M9OP001-2.010-0241-C01 по спечелен проект „Създаване на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване”, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Продължителността на проекта е 12 месеца, а продължителността на предоставяната заетост на целевата група е 10 месеца.

Проектът предвижда създаването на социално предприятие, което да извършва дейности и услуги по озеленяване, почистване, поддръжка и облагородяване на обществени зони и частни имоти, в т. ч. паркове, зелени площи, междублокови пространства, гробищни паркове, крайречни територии, стопански обекти и други.

За реализирането на тези дейности ще бъдат назначени 10 безработни лица и лица с увреждания с висок риск от социално изключване, които не могат да се реализират на пазара на труда без целенасочена подкрепа и мерки за заетост. Предвидено е обучение на част от тях, с което ще се подобри тяхната квалификация.

Функционирането на социално предприятие от такъв тип ще предостави един нов вид услуги на територията на общината, които не са предлагани до този момент и които генерират социална възвръщаемост. От друга страна ще се подпомогне работата на общинските служители, ангажирани с поддръжката на обществените зони. Това ще допринесе за постигането на политиките на общината за положително социално въздействие и подобряване качеството на живот на уязвимите групи от населението. За обезпечаване на дейността на социалното предприятие ще бъдат закупени машини и инструменти, средства за лична защита на служителите и материали и консумативи. Предвижда се да бъде извършен и ремонт на помещение – общинска собственост.

Стойността на проекта е 154295.40 лева, като европейското финансиране възлиза на 131 151.09лева, а националното такова – на 23 144.31. Средствата са отпуснати по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО КОНСУЛТИРАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 

 

Във връзка с предстоящия през октомври 2018 г. прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ община Трявна отправя покана към местната общност за участие в обществено консултиране на разработваното проектно предложение „Ремонт и изграждане на  спортни площадки в двора на ДГ „Светлина“ и кв. 23 по Плана на гр. Трявна“

 

Дата и място на провеждане – 14 ноември 2018 година (сряда) от 17.00 часа в зала 403 в сградата на Община Трявна.

 

Общинска администрация кани всички заинтересовани лица да вземат участие в срещата. Документацията по проектното предложение „Ремонт и изграждане на  спортни площадки в двора на ДГ „Светлина“ и кв. 23 по Плана на гр. Трявна“, може да се разгледа в Общинска администрация – Трявна.

 

Предложения и препоръки от заинтересованите лица могат да се правят на място по време на общественото консултиране, както и да се депозират в деловодството и посредством официалния мейл на Община Трявна, но не по-късно от 14 ноември 2018 година.

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО КОНСУЛТИРАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 

 

Във връзка с предстоящия през октомври 2018 г. прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ община Трявна отправя покана към местната общност за участие в обществено консултиране на разработваното проектно предложение „Доставка и монтаж на отоплителна система на пелети към сеществуваща отоплителна инсталация на ДГ „Калина“ (сграда детска градина)“

 

Дата и място на провеждане – 13 ноември 2018 година (вторник) от 17.00 часа в сградата на ОДЗ „Калина“ – детска градина.

 

Общинска администрация кани всички заинтересовани лица да вземат участие в срещата. Документацията по проектното предложение „Доставка и монтаж на отоплителна система на пелети към сеществуваща отоплителна инсталация на ДГ „Калина“ (сграда детска градина)“, може да се разгледа в Общинска администрация – Трявна.

 

Предложения и препоръки от заинтересованите лица могат да се правят на място по време на общественото консултиране, както и да се депозират в деловодството и посредством официалния мейл на Община Трявна, но не по-късно от 13 ноември 2018 година.

 

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149