hamburger
loading
окт 18, 2017 - ср
Tryavna BG
Вятър 1 m/s, ЮЮЗ
Налягане 767.32 mmHg
12°C
Влажност 93%
Облачност 24%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Сряда Октомври 18
25°C /6°C 1 m/s, ЮЮЗ 46% 721.29 mmHg
Четвъртък Октомври 19
20°C /8°C 1 m/s, ЮЮЗ 46% 718.37 mmHg
Петък Октомври 20
22°C /9°C 1 m/s, ЗЮЗ 42% 717.73 mmHg
Събота Октомври 21
21°C /8°C 0 m/s, ЗСЗ 39% 718.2 mmHg
Неделя Октомври 22
23°C /9°C 2 m/s, Ю - 733.16 mmHg

Решения на Общински съвет

Решения на Общински съвет

13.09.2017 г.

Решение № 137 от 12.09.2017 г. относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2016 г.

Приложение №1/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №2/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №3/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №4/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №5/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №6/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №7/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №8/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №9/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №10/12.09.2017 г. към Решение №137

Прилжение №15/12.09.2017 г. към Решение №137

Решение №138 от 12.09.2017 г. относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за първото шестмесечие на 2017 г.

Приложение №1/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №2/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №3/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №4/12.09.2017  г. към Решение №138

Приложение №5/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение№6/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №7/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение№8/12.09.2017 г. кум Решение №138

Приложение №9/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №10/12.09.2017 г. към Решение №138

Решение № 139 от 12.09.2017 г.  относно разрешаване на паралелки в ОУ „Васил Левски” –   гр. Плачковци през учебната 2017/2018 г.  в съответствие с чл. 11 и чл. 11 А от Наредба  № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена (обн. ДВ бр.4 от 2001 г., посл. изм. и доп. бр. 86 от 17.10.2014 г.).

Решение №140 от 12.09.2017 г. относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „ Проф. Пенчо Н. Райков” –   гр. Трявна през учебната 2017/2018 г. в съответствие с чл.11 и чл. 11 А от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн. ДВ бр.4 от 2001 г., посл. изм. и доп. бр. 86 от 17.10.2014 г.).

Решение № 141 от 12.09.2017 г. относно предоставяне управлението на новоизградени В и К активи, публична собственост на Община Трявна, на Асоциация по В и К – гр. Габрово.

Решение №142 от 12.09.2017 г.  относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план схема за трасе на „Оптично кабелно захранване на базова станция   VT 5362А, ул. „Бачо Киро“ № 9 гр. Трявна“ и предварително съгласие на проектното трасе.

Решение №143 от 12.09.2017 г. относно  отпускане на финансови средства от общински бюджет за подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в «Регионален хоспис» ЕООД – гр. Дряново, живущи на теритоята на община Трявна.

Решение №144 от 12.09.207 г.  относно дарение от Мара Иванова Пенева и Марина Иванова Рамел за реализиране на обект „Клуб за социални и културни дейности“ в кв. Светушка, гр. Трявна.

Решение №145 от 12.09.2017 г. относно приемане на начална тръжна цена за продажба на имот, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Плачковци, кв. Пунговци

Решение №146 от 12.09.2017 г.  относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот, находящ се в гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1.

Решение №147 от 12.09.2017 г. относно отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата  от на Музей „Славейково школо“ в гр. Трявна,   ул. „Ангел Кънчев“ № 7.

Решение №148 от 12.09.2017 г. относно  допълване списък на имоти – публична общинска собственост.

Решение №149 от 12.09.2017 г. относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд /насл. на Недялко Генов/.

Решение №150 от 12.09.2017 г. относно  отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд,  на Ангелина Ангелова Цанкова.

Решение №151 от 12.09.2017 г. относно  отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд,  на Ангелина Ангелова Цанкова.

Решение №152 от 12.09.2017 г. относно актуализиране бюджетите на ОУ „Проф. П.Н.Райков“ – гр. Трявна и ОУ „Васил Левски“ – гр. Плачковци

 

21.08.2017 г.

Решение №121 от 15.08.2017 г. относно: Разрешаване за формиране на паралелки в СУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Трявна през учебната 2017/2018 г. в съответствие с чл.11, ал. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн. ДВ бр. 4 от 2001 г., посл. изм. и доп. бр. 86 от 17.10.2014 г.) – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение №122 от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103  от 18.07.2017 г. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 123 от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103  от 18.07.2017 г. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 124 от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103  от 18.07.2017 г. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 125  от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103  от 18.07.2017 г. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 126  от 15.08.2017 г. относно: Допълване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2017 г.- публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 127  от 15.08.2017 г. относно:  Упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово.- публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 128  от 15.08.2017 г. относно: Прекратяване на съсобственост по отношение на сграда с идентификатор 73403.501.1730.3, чрез продажба собствеността на Общината на останалите съсобственици.- публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 129  от 15.08.2017 г. относно: Промяна в състава на Обществен съвет за социално подпомагане. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 130  от 15.08.2017 г. относно:  Отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд,  на „Кръстец-2016 ЕООД“, с адрес с. Конарското,  Община Трявна. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 131  от 15.08.2017 г. относно: Отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд,  на „Кръстец-2016 ЕООД“, с адрес с. Конарското,  Община Трявна. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 132  от 15.08.2017 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот с идентификатор 81058.261.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на  землище Черновръх, Община Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди  – „за жилищно строителство и обществено обслужване”. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 133  от 15.08.2017 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване  /ПЗ/  за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Хитревци, гр. Трявна,  кв. 8 и кв.10. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 134  от 15.08.2017 г. относно:  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  №  064032 – стопански  двор в землището на с.Бижовци,  общ. Трявна, местността „Бряста“ с цел разделянето му на два самостоятелни имота с отреждане “за жилищно строителство“. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 135  от 15.08.2017 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  с идентификатор  81058.91.30 – стопански  двор в землището на с.Черновръх,  общ. Трявна, местността „Ширината“ с цел  отреждане  на имота  “за хотелиерство“.- публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 136  от 15.08.2017 г. относно: Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на Милена Тодорова Пантелеева. – публикувано на 21.08.2017 г.

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149