hamburger
яну 19, 2020 - нд
Трявна BG
Вятър 2 m/s, СЗ
Налягане 771.07 mmHg
2°C
Влажност 93%
Облачност 90%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Неделя Януари 19
2°C /-0°C 2 m/s, С 77% 770.32 mmHg
Понеделник Януари 20
0°C /-2°C 3 m/s, ССЗ 66% 780.07 mmHg
Вторник Януари 21
2°C /-1°C 1 m/s, ЗСЗ 60% 781.57 mmHg
Сряда Януари 22
5°C /2°C 0 m/s, З 44% 773.32 mmHg
Четвъртък Януари 23
2°C /-0°C 5 m/s, СЗ 64% 771.82 mmHg

Наредби и правилници

Наредби и правилници

Проект за Правилник на Общински съвет – Трявна- 17.12.19 г. публикуван на 17.12.2019 г.

Chastichna otsenka Pravilnik Obs – Tryavna, публикувано на 16.12.2019 г.

Predlozhenie s Motivi za Pravilnik Obs -Tryavna, публикувано на 16.12.2019 г.

 

МАНДАТ 2019-2023 година

–––––––––––––––––––––––––––––––-

Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на Община Трявна /НОВА/, публикувана на 19.09.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––-

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на

Община Трявна /НОВА/ , публикувана на 07.08.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––-

Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Трявна /НОВА/, публикувана на 16.07.2019 г.

Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Трявна, /НОВА/, публикувана на 16.07.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, публикувана на 28.05.2019 г.

Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Трявна, публикувана на 28.05.2019 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Наредба за опазване на околната среда на територията на община Трявна/НОВА/, публикувана на 02.05.2019 г.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Трявна /НОВА/, публикувана на 02.05.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––-

Наредба за управление на общинските пътища /НОВА/, публикувана на 05.03.2019 г.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Трявна /НОВА/публикувана на 05.03.209 г.

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Трявна /НОВА/, публикувана на 07.02.2019 г.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, публикувана на 07.02.2019 г.

2 0 1 9 година 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА – Приложение

 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна,публикувана на 04.10.2018 г.

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Трявна, публикувана на 04.10.2018 г.

––––––––-

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданиет, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища /5/, публикувана на 09.08.2018 г.

Наредба за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на община Трявна /10/, публикувана на 09.08.2018 г.

 

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Трявна /11/публикувана на 09.08.2018 г.

 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. /13/

 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна. /20/

 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /3/

 

Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на Община Трявна /1/

 

Наредба за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на Община Трявна /2/

 

Наредба за търговската  дейност на територията на Община Трявна /4/

 

Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Трявна /6/

 

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни -домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Трявна /7/

 

Наредба  за опазване на околната среда на територията на Община Трявна /8/

 

Наредба за предоставяне на общински концесии /9/

 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в Община Трявна /12/ (254 KB)

 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна /13 /

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна /14/ (65 KB)

 

Наредба за управление на общинските пътища на Община Трявна /15/

 

Наредба за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Трявна /16/ (56 KB)

 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Трявна /17/ (92 KB)

 

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Трявна /18/ (46 KB)

 

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Трявна /19/ (81 KB)

 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна /20/ (370 KB)

 

НАРЕДБА  /ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №65/29.04.2015 Г./21/

 

Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на ОБЩИНА ТРЯВНА /22/ (4 MB)

Наредба управление на общинските горски територии в ОБЩИНА ТРЯВНА /23/ (221 KB)

 

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Трявна и издаване на сертификати клас В /24/ (127 KB)

 

Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в ОБЩИНА ТРЯВНА /25/ (9 MB)

 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Трявна /26/ (128 KB)

 

Наредба за обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистър на общинските детски градини и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие и реда за тяхното вписване /27/ (19 KB)

 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини /28/ (46 KB)

 

Тарифа за определяне началния размер на месечния наем за 1 кв.м полезна площ  при предоставяне на общинска собственост под наем /в лева/

Тарифа за таксите, които се заплащат по Наредба за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на Община Трявна

Тарифа за определяне на таксите, които се събират съгласно Наредба за управление на общинските пътища в община Трявна

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149