hamburger
loading
май 26, 2018 - сб
Tryavna BG
Вятър 2 m/s, И
Налягане 763.57 mmHg
14°C
Влажност 100%
Облачност 24%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Събота Май 26
23°C /15°C 3 m/s, ССИ 68% 718.24 mmHg
Неделя Май 27
20°C /14°C 2 m/s, С 76% 719.63 mmHg
Понеделник Май 28
21°C /14°C 2 m/s, СИ 71% 720.02 mmHg
Вторник Май 29
23°C /14°C 2 m/s, ССИ - 740.09 mmHg
Сряда Май 30
25°C /12°C 2 m/s, И - 739.74 mmHg

Наредби и правилници

Наредби и правилници

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. /13/

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна. /20/

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /3/

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /3/

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна /13/

Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на Община Трявна /1/

Наредба за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на Община Трявна /2/

Наредба  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /3/

Наредба за търговската  дейност на територията на Община Трявна /4/

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища /5/  

Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Трявна /6/

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни -домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Трявна /7/

Наредба  за опазване на околната среда на територията на Община Трявна /8/

Наредба за предоставяне на общински концесии /9/

Наредба за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и поставяне на информационно - указателни тежели на територията на Община Трявна /10/ (126 KB)

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Трявна /11/. (32 KB)

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в Община Трявна /12/ (254 KB)

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна /13 /

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна /14/ (65 KB)

Наредба за управление на общинските пътища на Община Трявна /15/

Наредба за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Трявна /16/ (56 KB)

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Трявна /17/ (92 KB)

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Трявна /18/ (46 KB)

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Трявна /19/ (81 KB)

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна /20/ (370 KB)

НАРЕДБА  /ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №65/29.04.2015 Г./21/

Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на ОБЩИНА ТРЯВНА /22/ (4 MB)

Наредба управление на общинските горски територии в ОБЩИНА ТРЯВНА /23/ (221 KB)

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Трявна и издаване на сертификати клас В /24/ (127 KB)

Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в ОБЩИНА ТРЯВНА /25/ (9 MB)

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Трявна /26/ (128 KB)

Наредба за обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистър на общинските детски градини и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие и реда за тяхното вписване /27/ (19 KB)

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини /28/ (46 KB)

Тарифа за определяне началния размер на месечния наем за 1 кв.м полезна площ  при предоставяне на общинска собственост под наем /в лева/

Тарифа за таксите, които се заплащат по Наредба за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на Община Трявна

Тарифа за определяне на таксите, които се събират съгласно Наредба за управление на общинските пътища в община Трявна

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149