hamburger
ное 13, 2018 - вт
Tryavna BG
Вятър 1 m/s
Налягане 772.57 mmHg
0°C
Влажност 79%
Облачност 56%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Понеделник Ноември 12
0°C /0°C 1 m/s, ЮЮИ 75% 725.14 mmHg
Вторник Ноември 13
8°C /2°C 1 m/s, Ю 98% 725.93 mmHg
Сряда Ноември 14
6°C /4°C 1 m/s, ССЗ 92% 722.39 mmHg
Четвъртък Ноември 15
5°C /2°C 1 m/s, С 100% 721.15 mmHg
Петък Ноември 16
7°C /-3°C 0 m/s, ССИ - 741.93 mmHg

Наредби и правилници

Наредби и правилници

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна,публикувана на 04.10.2018 г.

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Трявна, публикувана на 04.10.2018 г.

––––––––-

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданиет, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища /5/, публикувана на 09.08.2018 г.

Наредба за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на община Трявна /10/, публикувана на 09.08.2018 г.

 

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Трявна /11/публикувана на 09.08.2018 г.

 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. /13/

 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна. /20/

 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /3/

 

Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на Община Трявна /1/

 

Наредба за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на Община Трявна /2/

 

Наредба за търговската  дейност на територията на Община Трявна /4/

 

Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Трявна /6/

 

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни -домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Трявна /7/

 

Наредба  за опазване на околната среда на територията на Община Трявна /8/

 

Наредба за предоставяне на общински концесии /9/

 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в Община Трявна /12/ (254 KB)

 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна /13 /

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна /14/ (65 KB)

 

Наредба за управление на общинските пътища на Община Трявна /15/

 

Наредба за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Трявна /16/ (56 KB)

 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Трявна /17/ (92 KB)

 

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Трявна /18/ (46 KB)

 

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Трявна /19/ (81 KB)

 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна /20/ (370 KB)

 

НАРЕДБА  /ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №65/29.04.2015 Г./21/

 

Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на ОБЩИНА ТРЯВНА /22/ (4 MB)

Наредба управление на общинските горски територии в ОБЩИНА ТРЯВНА /23/ (221 KB)

 

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Трявна и издаване на сертификати клас В /24/ (127 KB)

 

Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в ОБЩИНА ТРЯВНА /25/ (9 MB)

 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Трявна /26/ (128 KB)

 

Наредба за обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистър на общинските детски градини и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие и реда за тяхното вписване /27/ (19 KB)

 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини /28/ (46 KB)

 

Тарифа за определяне началния размер на месечния наем за 1 кв.м полезна площ  при предоставяне на общинска собственост под наем /в лева/

Тарифа за таксите, които се заплащат по Наредба за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на Община Трявна

Тарифа за определяне на таксите, които се събират съгласно Наредба за управление на общинските пътища в община Трявна

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149