hamburger
яну 17, 2019 - чт
Tryavna BG
Вятър 2 m/s, ИЮИ
Налягане 763.57 mmHg
-2°C
Влажност 100%
Облачност 24%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Четвъртък Януари 17
6°C /-10°C 1 m/s, ЮИ 78% 716.81 mmHg
Петък Януари 18
1°C /-8°C 1 m/s, ЗЮЗ 79% 714.14 mmHg
Събота Януари 19
-1°C /-2°C 1 m/s, С 94% 716.16 mmHg
Неделя Януари 20
2°C /-2°C 2 m/s, ССЗ - 732.54 mmHg
Понеделник Януари 21
6°C /-2°C 1 m/s, ЮИ - 731.27 mmHg

Административно-технически услуги „Общинска собственост“

Административно-технически услуги „Общинска собственост“

» УСЛУГА № 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

 

» УСЛУГА № 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

 

» УСЛУГА № 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

 

» УСЛУГА  Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда с отстъпено право на строеж

 

» УСЛУГА  Издаване на копие от договор за покупко-продажба на имот, покупко-продажба на жилище, отстъпено право на строеж

 

» УСЛУГА  Учредяване право на надстрояване и / или пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост

 

» УСЛУГА  Издаване на препис от заповед за деактуване на имот

 

» УСЛУГА № 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

 

» УСЛУГА   Извършване на обстоятелствена проверка, че даден имот не е общинска собственост

 

»  УСЛУГА № 2105  Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

 

» УСЛУГА № 2019А Картотекиране на нуждаещи се граждани за настаняване във ведомствено общинско жилище

 

» УСЛУГА  Предоставяне на помещения – частна общинска собственост, без търг или конкурс за нуждите на общинските ръководства на политически партии и синдикални организации, съгласно чл.21, ал.3 и ал.6 от НРПУРОИ, за срок до 4 години

 

» УСЛУГА  Предоставяне на помещения -частна общинска собственост без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, съгласно чл.21, ал.14 от НРПУРОИ за срок до 10 години

 

» УСЛУГА  Разрешение за ползване на гробищните терени на територията на община Трявна

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149