СТРУКТУРА – ОРГАНИГРАМА

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

СЕКРЕТАР

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

КМЕТСТВА

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ