hamburger
дек 16, 2019 - пн
Tryavna BG
Вятър 1 m/s, ССЗ
Налягане 768.07 mmHg
1°C
Влажност 100%
Облачност 2%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Понеделник Декември 16
8°C /7°C 0 m/s, З 48% 768.82 mmHg
Вторник Декември 17
12°C /8°C 1 m/s, ССИ 44% 768.07 mmHg
Сряда Декември 18
13°C /9°C 0 m/s, СИ 40% 767.32 mmHg
Четвъртък Декември 19
13°C /9°C 0 m/s, ЮЮИ 40% 765.82 mmHg
Петък Декември 20
13°C /9°C 1 m/s, ЮЗ 48% 762.07 mmHg

Административни услуги по местни данъци и такси

Административни услуги по местни данъци и такси

СПРАВКА – Декларация по чл.116 ал.4 от Закона за туризма

Регистър за настанени туристи

По-важни срокове за плащане на местни данъци и такси през 2019г.

Данък върху превозните средства
Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година до 30.04.2019 се прави отстъпка от 5 на сто.

Окончателен годишен патентен данък
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. За първото тримесечие – до 31 януари
2. за второто тримесечие – до 30 април
3. за третото тримесечие – до 31 юли
4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация по чл. 61 н от ЗМДТ и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка от 5 на сто.

Данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци
Срокове за плащане за 2019 г.:

Данъкът и таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година до 30.04.2019 се прави отстъпка от 5 на сто.
За 2019 г. се освобождават от подаване на Справка-декларация за определяне основата за такса битови отпадъци всички физически и юридически лица, извършващи дейност и/или стопанисващи (притежаващи) обекти на територията на общината, когато не е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в подадената от тях справка-декларация от предходната година. В този случай такса “Битови отпадъци” се определя на база последната подадена справка-декларация.

  Декларация  по чл.14 се подава при:
– придобиване на новопостроен недвижим имот, включително по наследство
– предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот
– придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие
– учредяване право на концесия върху недвижим имот
– преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
– подаване на коригираща декларация за деклариран имот
Не се подава декларация за недвижими имоти и ограничените вещни права, придобити, с изключение на придобитите от предприятия, по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност /по раздел трети, глава втора от Закона за местните данъци и такси/.
Не се подава декларация и при промяна в обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка, когато същите са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията.

С данък върху недвижимите имоти се облагат:
сгради, самостоятелни обекти в сгради и поземлени имоти, които са в строителните граници на населените места и селищните образувания
– поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията
– застроените земеделски и горски земи – за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:
– собствениците на облагаем с данък недвижим имот
– лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти – държавна или общинска собственост
– ползвателят – предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
– концесионерът при учредено право на концесия
Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

Декларацията се подава в:
– двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
– шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство
За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто,
данък за недвижимите имоти се дължи със 75 на сто намаление. Лицата предявяват правото си за ползване на данъчното облекчение чрез данъчна декларация и представяне на ТЕЛК решение в 2-месечен срок.

Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията се посочва отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
Формуляр на данъчна декларация:  Декларация (218 KB)

 

Приемане на данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси
за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

В кои случаи се подава – декларацията се подава:
1. при настъпване на обстоятелства представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение – само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
2. за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „основно жилище“ за имот, за който е подадена данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ преди 1 януари 2019 г.
За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация.
От кого се подава – декларацията се подава от данъчно задължените лица:
– собственици на облагаем с данък недвижим имот,
– лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти – държавна или общинска собственост
– ползвателят – предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
– концесионерът при учредено право на концесия
Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.
В какъв срок се подава – двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

Формуляр:  Декларация (90 KB)

 

Приемане на данъчна декларация за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл.32 от ЗМДТ

Подаване на декларацията
– Декларацията се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците, задължени да заплащат данък върху наследството.Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения от 01.01.2005 г. За предходни периоди се дължи данък върху наследството.
Срок за подаване на данъчна декларацията
– срокът за подаване на декларацията е 6-месечен считано от датата на откриване на наследството. Наследството се открива със смъртта на физическото лице.
Декларацията се подава, подписана от всички наследници/ заветници, като подадената в срок декларация от един наследник, ползва и другите. Всеки наследник може да подаде декларацията сам за себе си, като впише всички наследници по удостоверението за наследници:  Декларация (74 KB)

 

Подаване на справки-декларации за облагане с такса битови отпадъци

Подаване на декларацията:
– Декларацията се попълва от всички действащи физически и юридически лица извършващи дейност на територията на Община Трявна и притежаващи и стопанисващи обекти на територията на Общината.
Ако фирмата развива повече от една дейност и/или притежава повече от един обект, то те се описват в една справка-декларация, съгласно мерките за определяне на такса смет.
Ако някое лице притежава повече от една фирма, за всяка фирма се подава отделна справка-декларация.
Срок за подаване на справката-декларация:
– С решение за определяне на ТБО за съответната година общинския съвет може да освободи лицата по ал.4 на чл.15 от НОМДТЦУ от задължението да подават справка декларация за съответната година, ако общинския съвет не е отвърдил нов образец и когато не е настъпила промяна в обстоятелствата вписани в подадената от тях справка декларация от предходната година. В този случай ТБО се определя на база последната подадена справка декларация.
– При започване на нова дейност и при настъпила промяна на вече декларирани обстоятелства, задължените лица следва да подават справка-декларация в седемдневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.
Формуляр на справка-декларация:  Справка-декларация ТБО (48 KB)

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕНИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Издава се по искане на данъчно задълженото лице.
ТАКСА: 5.00лв. / СРОК: 7 дни,бърза поръчка -3 дни, цена 10лв.
Формуляр на искането:  Формуляр искане (47 KB)

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ 87 АЛ.6 ДОПК ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Издава се по искане на данъчно задълженото лице
ТАКСА: 4 лв. / СРОК: 7 дни,бърза поръчка -3 дни, цена 8 лв.
Формуляр на искането:   Формуляр искане (47 KB)

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ

Издава се по искане на даначно задълженито лице
ТАКСА:4,00 лв./ СРОК: 7 дни,бърза поръчка -3 дни, цена 8 лв.
Формуляр на искането:   Формуляр искане (47 KB)

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА  НЕДВИЖИМ ИМОТ по чл.264, ал.1 от Д
ОПК

Необходими условия за издаване:
•    Лицето е собственик, упълномощено лице, преобретател на държавен или общински имот, наследник, заветник или лицето представя удостоверение от съда;
•    Недвижимия имот е деклариран;
Необходими документи
•    Искане по образец;
•    Документ за собственост;
•    Удостоверение за наследници;
•    Скица /за зем. земи и гори/;
•    Техническа характеристика на имота /за зем. земи и гори/;
•    Бонитет /за гори/.
ТАКСА: 8лв.
• обикновена услуга ( до 5 дни),такса: 8лв.
• бърза услуга /до 3 дни/ – 16 лв.
Формуляр на искане: Формуляр 264 (103 KB)

ПРИЕМАНЕ НА ПАТЕНТНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Патентаната декларация се подава от:
– Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.
Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.

Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно. .(чл.61л, ал.2 от ЗМДТ)

Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността. .(чл.61л, ал.3 от ЗМДТ)

Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.(чл.61л, ал.4 от ЗМДТ)

Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата (чл.61л, ал.5 от ЗМДТ)

Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определения данък е с най-висок размер; За извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 – 15, 18 – 20, 25, 27 – 29 и 31 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
Независимо от чл. 61л, ал. 4 данъчното облекчение по т. 1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Срок за подаване на данъчната декларация:
– Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
– Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
Данъчните декларации по чл.61н се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие – до 31 януари;
2. за второто тримесечие – до 30 април;
3. за третото тримесечие – до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.
Отстъпки:
– Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
Формуляр на данъчна декларация: Декларация по чл. 61н от ЗМДТ (507 KB)

ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

В кои случаи се подава – Декларацията се подава при придобиване на пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, от повече от едно лице, при придобиване по наследство, както и когато собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната. Декларация се подава и при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение по чл. 59, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.
От кого се подава – Декларацията се подава от собствениците на пътни превозни средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици, като се вписват данните за другите съсобственици.
Срок на подаване – Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на пътното превозно средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ или за освобождаване от данък. При придобиване на превозно средство, което не е регистрирано за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.
Къде се подава – Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалище /за предприятия/ на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на превозното средство.
Срок за плащане – Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. За превозното средство, придобито или регистрирано за движение през текущата година данъкът върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването му, съответно от регистрацията му за движение.
Какви документи се прилагат – При подаване на декларацията се представят:
– документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения данък при придобиване
– копие на платежния документ, в случаите, в които данъкът за автомобила за годината на придобиване е платен от предишния/те собственик/ци за времето до края на календарната година в община, различна от общината на подаване на настоящата декларация
– копие от свидетелството за регистрация на превозното средство се прилага в случаите, когато към момента на подаване на настоящата декларация в общината няма данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи
– въз основа на чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ, служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане

Формуляр на данъчна декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ:
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона:  Декларация (91 KB)

ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните
данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

В кои случаи се подава – Декларацията се подава при придобиване на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона от повече от едно лице, при придобиване по наследство, както и когато собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната. Декларация се подава и при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък.
От кого се подава – Декларацията се подава от собствениците на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици, като се вписват данните за другите съсобственици.
Срок за подаване – Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за освобождаване от данък. При придобиване на превозно средство, което не е регистрирано за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение. При придобиване на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.
Къде се подава – Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалище /за предприятия/ на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на превозното средство.
Срок за плащане – Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. За лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, придобит или регистриран за движение през текущата година данъкът върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването му, съответно от регистрацията му за движение.
Какви документи се прилагат – При подаване на декларацията се представят:
– документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения данък при придобиване
– копие на платежния документ, в случаите, в които данъкът за автомобила за годината на придобиване е платен от предишния/те собственик/ци за времето до края на календарната година в община, различна от общината на подаване на настоящата декларация
– копие от свидетелството за регистрация на превозното средство се прилага в случаите, когато към момента на подаване на настоящата декларация в общината няма данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи
– въз основа на чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ, служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане

 

Формуляр на ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните
данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона:  Декларация (82 KB)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.71 ОТ ЗМДТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

Декларация чл.71 (27 KB)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.61Р ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Декларация чл.61Р ал.5 (111 KB)

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149