hamburger
окт 18, 2019 - пт
Tryavna BG
Вятър 1 m/s, ЮЮЗ
Налягане 763.57 mmHg
7°C
Влажност 100%
Облачност 46%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Четвъртък Октомври 17
15°C /14°C 1 m/s, ЮЮИ 59% 764.28 mmHg
Петък Октомври 18
19°C /15°C 2 m/s, СИ 42% 764.35 mmHg
Събота Октомври 19
22°C /15°C 1 m/s, ССИ 40% 763.99 mmHg
Неделя Октомври 20
23°C /16°C 2 m/s, ССИ 42% 765.49 mmHg
Понеделник Октомври 21
23°C /16°C 1 m/s, С 42% 766.5 mmHg

Конкурс за длъжността социален работник по Проект „Приеми ме 2015“ за община Трявна

Конкурс за длъжността социален работник по Проект „Приеми ме 2015“ за община Трявна

О Б Я В Л Е Н И Е

 

              Oбщина Габрово в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” – ОП РЧР 2014-2020 година и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда ще проведе конкурсна процедура за избор на 1 /един/ социален работник на пълен работен ден със срок на трудовия договор до 31.12.2020г. с работно място в Община Дряново и обхват община Дряново и 1 /един/ социален работник на пълен работен ден със срок на трудовия договор до 31.12.2020г. с работно място в Община Трявна и обхват община Трявна за областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/, предоставящ социалната услуга „Приемна грижа” в Област Габрово.

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

 1. Основни функции:
  • Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” :
 • Информира обществеността;
 • Набира кандидати за приемни семейства;
 • Извършва предварителен подбор на кандидатите;
 • Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 • Изготвя оценка на кандидатите;
 • Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
 • Участва в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;
 • Провежда групови супервизии на приемните семейства;
 • Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 • Осигурява наблюдението и подкрепата на приемните семейства;
 • Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 • Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.
  • Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.
  • Осигурява подкрепа на приемното семейство.
  • Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.
  • Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.
  • Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”.
  • Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.
  • Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.

1.9.  Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.

1.10.  Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.

1.11.   Участва при провеждане на екипни срещи.

1.12. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

1.13.  Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.

1.14.  Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
  • Минимална образователна степен: «средно образование», а всяка по-висока степен е предимство.
  • Професионална квалификация: хуманитарна, а завършилите специалност – «Социални дейности» са с предимство.
  • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето или в областта на социалните дейности или в системата на органите по закрила, съгласно чл. 6 от Закона за Закрила на детето не по-малко от 1 /една/ година.
  • Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Съгласно Формуляра – проект „Приеми ме 2015“ не е допустимо наемането на действащи служители от териториалните поделения на Агенция за социално подпомагане.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” съфинансиран със средства от Европейски социален фонд. Проектът ще изплаща само разходи за транспорт за изпълнение на пряката служебна работа на членовете на ОЕПГ при посещение на приемно семейство с местоживеене в населено място, различно от работното място на служителя.

При избора на социалния работник, преимущество за кандидатите ще бъде местоживеенето в общината – работно място – Дряново и общината – работно място – Трявна.

Основна месечна работна заплата в размер на 660,00 / шестотин и шестдесет / лв. на пълен работен ден при ненормирано работно време.

 1. Необходимите документи за кандидатестване:

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник в Деловодството на Oбщина Габрово, за проект ”Приеми ме 2015” в срок 1 /един/ месец от публикуване на обявата / до 17.00 часа на 31.08.2018 г. включително/.

 

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Всяко постъпило заявление за участие в конкурсната процедура в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на кмета на община Габрово, в която участва представител на Регионална дирекция “Социално подпомагане” или дирекция “Социално подпомагане”  .

Подборът протича в два етапа:

 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания на 03.09.2018г.

До втори етап в конкурсната процедурата – интервю за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

За получаване на уведомителни писма по чл.93 от Кодекса на труда, кандидатите следва да се явят на 04.09.2018г. в 15.00 часа в дирекция «Образование и социални дейности» , в стая 5 на Община Габрово.

 • Интервюто ще се проведе от комисията определена със Заповед на кмета на община Габрово и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати  от проведeнoто интервю.

Кметът на община Габрово сключва трудов договор с първия класиран кандидат за всяка обявена позиция.

Съобщенията във връзка с конкурсната процедура се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги в сградата на Община Габрово и на интернет страницата на Общината.

 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА –

 • 1 /един/ социалният работник ще бъде назначен на пълен работен ден с работно място в Община Дряново и обхват община Дряново;
 • 1 /един/ социалният работник ще бъде назначен на пълен работен ден с работно място в Община Трявна и обхват община Трявна;

Образeц на  документи за участие в конкурсната процедура могат да се изтеглят от сайта на Община Габрово или да се получат в дирекция „Образование и социални дейности“, стая № 5 или на телефон 066/818 343.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149