Уважаеми граждани,

 

Уведомяваме Ви, че индивидуалният административен акт, издаден от Община Трявна можете да получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

 

  • на място в Община Трявна, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес

 

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

 

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя);
  • цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

 

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга.

 

Плащането може да се извърши на касата в ЦУИГ – Център за услуги и информация на гражданите при Община Трявна /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/ или по банков път, както следва:

 

 

Банкова сметка: BG31STSA93008411029000                          Код за вид плащане: 44 80 07

 

УСЛУГА № 1997
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.   СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 1999
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ОРИГИНАЛ
• Заявление по образец;
• Декларации по чл. 9, ал. 1 от СК от встъпващите в брак – образец;
• Мед. свидетелства на встъпващите в брак – по образец;
• Документ за самоличност на встъпващите в брак;
• Документ за самоличност на двамата свидетели;
• Разрешение от Районен съд – за лица от 16-18 год.;
• Съд. решение за развод на встъпващите във втори и по-следващ брак;
• Документ за платена такса.
ТАКСА РИТУАЛ: 60.00 лв.
ТАКСА БЕЗ РИТУАЛ: 12.00 лв.

УСЛУГА № 2000
ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2016
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
/Издава се по постоянен адрес на починалото лице въз основа на попълнено искане от пряк наследник за наследници и сверяване на ЛРК, регистрите за население и ЛБД/
• Лична карта на пряк наследник;
• Попълнено искане за наследници;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 8.00 лв.(когато е без запис)    СРОК: 7 дни
ТАКСА: 4.00 лв. (когато има запис)     СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2017
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.    СРОК: 7 дни
ЗАВЕРКА ЗА ЧУЖБИНА: 7.00 лв.

УСЛУГА № 2019
ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ – ЗА ПЪРВИ ПЪТ
• Съобщение за смърт, издадено от компетентно мед. лице;
• Документ за самоличност на починалото лице.
ТАКСА: НЯМА   СРОК: ВЕДНАГА

УСЛУГА № 2033
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ
• Нотариално заявление за постоянен адрес по образец.
/Заявлението се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
ТАКСА: НЯМА   СРОК: 14 дни

УСЛУГА № 2034
ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ – ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ/Издава се за починали лица в гр. Трявна/
• Заявление по образец;
/Необходимо е да се посочи датата на смъртта и трите имена на починалия/
• Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.   СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2036
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ
• Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2037
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ
• Заявление по образец;
/Заявлението се подава лично от физическото лице или чрез
изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на един от съпрузите или на упълномощеното лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2038
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ /АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ/
/Издава се за лица, родени или починали в гр. Трявна, при установена липса на съставен акт за раждане или смърт в актовите книги/
• Заявление по образец;
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2040
ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОР ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИ
• Заявление по образец;
• Документ за самоличност;
• Декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим или удостоверение от нотариус
(при брачен договор);
• Заявлението се подава лично.
ТАКСА: 4.00 лв. Срок: 7 дни

УСЛУГА № 2052
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ОРИГИНАЛ
• Документ за самоличност на родителите.
/Удостоверението се издава само веднъж за всички родени деца в чужбина, които имат пресъставени актове в гр. Трявна, както и за съставени актове съгласно съдебно решение/
ТАКСА: БЕЗПЛАТНА  СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2053
ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ
• Заявление за припознаване, което се попълва от двамата родители пред длъжностното лице по гражданско състояние или нотариално заверена декларация;
• Документ за самоличност на родителите;
• Удостоверение за раждане – оригинал;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА БЕЗПЛАТНА СРОК: 3 месеца

УСЛУГА № 2056
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС, РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОД.
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв. СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2057
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА
• Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2073
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК В Р БЪЛГАРИЯ
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни
ЗАВЕРКА ЗА ЧУЖБИНА: 7.00 лв.
(при брачен договор)
• Заявлението се подава лично.
ТАКСА: БЕЗПЛАТНА Срок: ВЕДНАГА

УСЛУГА № 2075
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА
• Искане по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00лв.  СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2076
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ
• Заявление по образец;
/Заявлението се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на лицето или на родителите на непълнолетно дете или на упълномощеното лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2138
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2079
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2080
СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ, СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА
• Заявление по образец;
/Заявлението се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Заверен превод на акт за гражданско състояние на бълг. гражданин в чужбина;
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице.
ТАКСА: 5 лв.   СРОК: 7 ДНИ

УСЛУГА № 2092
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице ;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.   СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2104
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕС РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОД.
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв. СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2107
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2108
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ
• Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00лв.   СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2109
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00лв.  СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2110
ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА
• Заявление по образец;
/Заявлението се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ по гражданско състояние, издаден на територията на община Трявна;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 7.00 лв.  СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2128
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПА
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв. СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2390
КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
• Молба по образец;
• Удостоверение за раждане;
• Снимки в ляв полуанфас – 2 броя;
• Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – изселнически паспорт, писма за изселване от МВР и др. Могат да се представят и документи, издадени от държавата на заселването, с които се удостоверяват посочените по-горе обстоятелства. Документите подадени на чужд език трябва да бъдат преведени и легализирани;
• Справка по регистрите за населението относно гражданството на лицето;
• Документ за платена държавна такса.
СРОК: 7 ДНИ

УСЛУГА № 2391
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО
• Заявление и декларации по образец;
• Лични карти на родителите /съпруга/;
• Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;
• За малолетни и непълнолетни – препис извлечение от акт за смърт на родител и/или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права.
* ЗА ДЕЦА ОТ SOS СЕЛИЩЕТО НЕ СЕ ИЗИСКВАТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ!
ТАКСА: НЯМА   СРОК:30 ДНИ