hamburger
loading
май 26, 2018 - сб
Tryavna BG
Вятър 2 m/s, И
Налягане 763.57 mmHg
14°C
Влажност 100%
Облачност 24%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Събота Май 26
23°C /15°C 3 m/s, ССИ 68% 718.24 mmHg
Неделя Май 27
20°C /14°C 2 m/s, С 76% 719.63 mmHg
Понеделник Май 28
21°C /14°C 2 m/s, СИ 71% 720.02 mmHg
Вторник Май 29
23°C /14°C 2 m/s, ССИ - 740.09 mmHg
Сряда Май 30
25°C /12°C 2 m/s, И - 739.74 mmHg

Търгове и конкурси

Търгове и конкурси

Заповед № 233/18.05.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на имоти частна общинска собственост в пакет, както следва:
1. Част от ПИ с идентификатор 73403.501.1673 по КК и КР на гр. ТРявна, представляващ: лятна градина с обособени кухня и санитарни помещения с обща полезна площ 236,26 кв. м,за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 14/15.12.2006 г. Отдаването на лятната градина е без заветрената площ в двора.
2. Първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1673.1 по КК и КР на гр. Трявна – „Калинчева къща“, с полезна площ от 135 кв. м., находяща се на адрес гр. Трявна, ул. „П. Р. Славейков“ № 45, за който е съставен Акт за общинска частна собственост № 14/15.12.2006 г.


Заповед № 170/12.04.2018 г. За откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на имот частна общинска собственост представляващ: имот № 000071 в землището на с. Радевци с ЕКАТТЕ 61323, Община Трявна, с площ от 5.682 дка. и начин на трайно ползване – др. пром. терен, при граници: север и изток: имот № 000073 – др. пром. терен на Община Трявна, юг: имот № 000073 – др.пром. терен на Община Трявна и имот № 000075 – местен път на Община Трявна, запад: имот № 000075 – местен път на Община Трявна (АОС № 31 / 30.03.2010г.)


Заповед № 106/08.03.2018 г. За продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ 02563.530.1, местност Попова ливада, землище с. Бангейци


Заповед № 346/03.01.2018 г. За участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл.49, ал. 1 т.1 от наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на настояща дървесина на корен по категории и сортименти.  Документи (12 MB)


Заповед № 750/15.12.2017 г. За откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, отдаване под наем в пакет за стопанската 2017-2018 година, на имоти от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с обща площ 40,675 дка.


Заповед №739/14.12.2017 г.  За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение №2 с полезна площ 8.68кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС 50/31.08.1997г./ – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


Заповед № 683/10.11.2017 г. за откриване на процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Втори етаж от двуетажна сграда находяща се в квартал Пунговци, гр. Плачковци


Заповед № 590/02.10.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение №2 /иконопис/, с полезна площ 8.68кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС 50/31.08.1997г./ – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


Заповед № 483/10.08.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение №9 с полезна площ от 14.31 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп. директор на АГКК гр. София, /АОС 50/31.08.1997 г./ – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


Заповед № 482/10.08.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от помещение с площ 2.00 кв.м., находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 73403.501.1166.3 по КК и КР на гр. Трявна, одобрени със заповед РД-18-21 от 12.05.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София – НЧ “Пенчо Славейков 1871“.

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149