hamburger
ное 13, 2018 - вт
Tryavna BG
Вятър 1 m/s
Налягане 773.32 mmHg
0°C
Влажност 79%
Облачност 56%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Понеделник Ноември 12
0°C /0°C 1 m/s, ЮЮИ 75% 725.14 mmHg
Вторник Ноември 13
8°C /2°C 1 m/s, Ю 98% 725.93 mmHg
Сряда Ноември 14
6°C /4°C 1 m/s, ССЗ 92% 722.39 mmHg
Четвъртък Ноември 15
5°C /2°C 1 m/s, С 100% 721.15 mmHg
Петък Ноември 16
7°C /-3°C 0 m/s, ССИ - 741.93 mmHg

Търгове и конкурси

Търгове и конкурси

Заповед № 516/25.10.2018 г. за откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на имоти частна общинска собственост в пакет, както следва:
1. Част от поземлен имот с идентификатор 73403.501.1673 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, представляващ: Лятна градина с обособени кухня и санитарни помещения с обща полезна площ от 236,26 кв. м., за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 14/15.12.2006 г. Отдаването на лятната градина е без затревената площ в двора.
2. Първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1673.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна- „Калинчева къща”, с полезна площ от 135 кв. м., находяща се на адрес: гр. Трявна, ул. ”П. Р. Славейков” № 45, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 14/15.12.2006 г.


Заповед № 476/04.10.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение №6 с полезна площ 8.37кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС 50/31.08.1997г./ – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


Община Трявна обявява конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107505537, за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора. Обява 

Решение № 113/02.08.2018 г.
Приложение № 1 към Решение № 113/02.08.2018 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на основание чл.166, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, считано от 24.08.2018г. се спира откритата със Заповед №401/09.08.2018г. на Кмета на Община Трявна процедура за провеждане на публично оповестен конкурс.


Заповед № 401/09.08.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на имоти частна общинска собственост в пакет, както следва:
1. Едноетажна масивна монолитна сграда (дегустационна зала) с полезна площ от 91,25 кв.м. Сградата е построена в УПИ XI- за обществено обслужване, в кв. 42 по РП на гр. Трявна, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна представлява сграда с идентификатор 73403.501.2465.1 със застроена площ от 107 кв.м., брой етажи 1, предназначение- промишлена сграда, с адрес гр. Трявна, ул. „Проф. Пенчо Райков“ № 1, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2465. За сградата е съставен Акт за частна общинска собственост № 34/18.06.2007 г.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73403.501.1392.1.2, представляващ част от подземен етаж (кухненски блок и санитарни възли) с полезна площ от 103.10 кв.м.(ЗП 177.38кв.м.), от двуетажна сграда музей „Славейково школо“, която сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна представлява сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 със застроена площ от 620 кв.м., брой етажи 2, предназначение- сграда за култура и изкуство, с адрес гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 7, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1392 За сградата е съставен Акт за частна общинска собственост № 38/19.07.2007 г.


Заповед № 345/20.07.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години част от имот – публична общинска собственост, представляващ: кабинет по дентална медицина с полезна площ от 24.27кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.1411.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София – СУ „П.Р.Славейков” гр.Трявна (АОС №81/02.02.1998г.)


Заповед № 301/25.06.2018 г. Откриване на процедури за провеждане на 2 (два) броя публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет стопански години на имоти от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, както следва:
ТЪРГ № 1:
Имот № 014032 – нива в местността „ПР-АМАТОВ РЪТ“, в землището на с. Престой, с площ 15.905 дка, категория на земята при неполивни условия 9 /девета/, скица на имота № К01338/ 21.03.2018 година
ТЪРГ № 2:
Имот с идентификатор № 68823.93.1 – в местността „КОН-ГАБРИВИ РЪТ”,в землището на с. Станчов хан, с площ 13683 кв.м, начин на трайно ползване – нива, земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, категория на земята при неполивни условия 10 /десета/, скица на имота № 15-185128-26.03.2018 година


Заповед № 306/28.06.2018 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение с полезна площ 17.10кв.м, находящо се в сграда с идентификатор 73403.501.109.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София – ОУ „Проф.П.Н.Райков” гр.Трявна (АОС №84/18.03.1998г.)


Заповед № 305/28.06.2018 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на имот частна общинска собственост представляващ, едноетажна масивна сграда – Ретранслаторна станция със застроена площ от 17.00кв.м. (14.00кв.м. полезна площ), която сграда се намира в имот №011142, в местността „Ройницата“, землище село Енчевци, ЕКАТТЕ27526 с площ на имота 200.00кв.м.


Заповед № 268/06.06.2018 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, в пакет за срок от 3 (три) години, на следните имоти – частна общинска собственост:
1.1. Помещение с полезна площ 28.00кв.м, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 73403.501.1392.1.6, находящо се в сграда с идентификатор 73403.501.1392.1. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, изменена със заповед КД-14-07-289/13.08.2013г. на Началника на СГКК-Габрово, ул „Ангел Кънчев” 3-5 (АОС №518/18.07.2005г.)
1.2. Сграда с идентификатор 73403.501.2829.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010г.на изп.директор на АГКК гр.София, със ЗП23кв.м. – обществена санитарна клетка (АОС 112/31.03.1999г.)


Заповед № 247/25.05.2018г. за откриване на процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02563.522.14, в местността „НОВАКОВСКО ДЕРЕ“, землище село Бангейци с площ на имота 340 кв.м.


Заповед № 233/18.05.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на имоти частна общинска собственост в пакет, както следва:
1. Част от ПИ с идентификатор 73403.501.1673 по КК и КР на гр. ТРявна, представляващ: лятна градина с обособени кухня и санитарни помещения с обща полезна площ 236,26 кв. м,за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 14/15.12.2006 г. Отдаването на лятната градина е без заветрената площ в двора.
2. Първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1673.1 по КК и КР на гр. Трявна – „Калинчева къща“, с полезна площ от 135 кв. м., находяща се на адрес гр. Трявна, ул. „П. Р. Славейков“ № 45, за който е съставен Акт за общинска частна собственост № 14/15.12.2006 г.


Заповед № 170/12.04.2018 г. За откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на имот частна общинска собственост представляващ: имот № 000071 в землището на с. Радевци с ЕКАТТЕ 61323, Община Трявна, с площ от 5.682 дка. и начин на трайно ползване – др. пром. терен, при граници: север и изток: имот № 000073 – др. пром. терен на Община Трявна, юг: имот № 000073 – др.пром. терен на Община Трявна и имот № 000075 – местен път на Община Трявна, запад: имот № 000075 – местен път на Община Трявна (АОС № 31 / 30.03.2010г.)


Заповед № 106/08.03.2018 г. За продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ 02563.530.1, местност Попова ливада, землище с. Бангейци


Заповед № 346/03.01.2018 г. За участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл.49, ал. 1 т.1 от наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на настояща дървесина на корен по категории и сортименти.  Документи (12 MB)


Заповед № 750/15.12.2017 г. За откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, отдаване под наем в пакет за стопанската 2017-2018 година, на имоти от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с обща площ 40,675 дка.


Заповед №739/14.12.2017 г.  За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение №2 с полезна площ 8.68кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС 50/31.08.1997г./ – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


Заповед № 683/10.11.2017 г. за откриване на процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Втори етаж от двуетажна сграда находяща се в квартал Пунговци, гр. Плачковци


Заповед № 590/02.10.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение №2 /иконопис/, с полезна площ 8.68кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС 50/31.08.1997г./ – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


Заповед № 483/10.08.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение №9 с полезна площ от 14.31 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп. директор на АГКК гр. София, /АОС 50/31.08.1997 г./ – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


Заповед № 482/10.08.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от помещение с площ 2.00 кв.м., находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 73403.501.1166.3 по КК и КР на гр. Трявна, одобрени със заповед РД-18-21 от 12.05.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София – НЧ “Пенчо Славейков 1871“.

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149