hamburger
ное 13, 2018 - вт
Tryavna BG
Вятър 1 m/s, З
Налягане 772.57 mmHg
0°C
Влажност 79%
Облачност 56%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Понеделник Ноември 12
16°C /0°C 1 m/s, ЮЮЗ - 741.98 mmHg
Вторник Ноември 13
8°C /2°C 1 m/s, Ю 98% 725.93 mmHg
Сряда Ноември 14
6°C /4°C 1 m/s, ССЗ 92% 722.39 mmHg
Четвъртък Ноември 15
5°C /2°C 1 m/s, С 100% 721.15 mmHg
Петък Ноември 16
7°C /-3°C 0 m/s, ССИ - 741.93 mmHg

Обяви / Съобщения

Обяви / Съобщения


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

23.10.2018г.

Заповеди за директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за създаване на масиви за ползване на Обработваеми земи и Трайни насаждения между собственици и/или ползватели за землищата на територията на Община Трявна.
Заповед № РД-ЗА-146/01.10.2018 г. за землище с. Бангейци
Заповед № РД-ЗА-147/01.10.2018 г. за землище с. Белица
Заповед № РД-ЗА-148/01.10.2018 г. за землище с. Бижовци
Заповед № РД-ЗА-149/01.10.2018 г. за землище с. Енчовци
Заповед № РД-ЗА-150/01.10.2018 г. за землище гр. Плачковци
Заповед № РД-ЗА-151/01.10.2018 г. за землище с. Престой
Заповед № РД-ЗА-152/01.10.2018 г. за землище с. Радевци
Заповед № РД-ЗА-153/01.10.2018 г. за землище с. Станчов хан
Заповед № РД-ЗА-154/01.10.2018 г. за землище гр. Трявна
Заповед № РД-ЗА-155/01.10.2018 г. за землище с. Фъревци
Заповед № РД-ЗА-156/01.10.2018 г. за землище с. Черновръх


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

18.09.2018г.

На основание чл.72 ал.1 т.2 от закона за водите в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление с вх. № ПВ4-00048/19.06.2018., за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11130029/18.09.2008г. за водовземане от повърхностен воден обект – р. Белица Документ (3 MB)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

08.08.2018г.

Заповед № 395 от 07.08.2018г. на Кмета на община Трявна за въвеждане на временна организация на движението до завършване на строително- монтажните работи на обект: „Основен ремонт на общинска пътна инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях)  Заповед (998 KB)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

25.07.2018г.

Община Трявна напомня, че във връзка с § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30/2013г., посл. изм. и доп., бр. 37/2018г.) и настъпилите промени в срока на издадените удостоверения за категория на туристическите обекти следва лицата, извършващи туристическа дейност в категоризираните през 2011 г. обекти (стаи за гости, къщи за гости, хотели, заведения за хранене и развлечения и др.) да заявят желанието си за подновяване на категорията на обекта или определянето на различна от досегашната, до края на 2018 г., пред общинска администрация – Трявна.
Лицата следва да заплатят такса, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма, за извършването на проверка на място.
В случай, че не бъдат предприети горепосочените действия в указания срок, категорията на обекта ще се счита за прекратена.
Допълнителна информация и пояснения можете да получите от Пламен Христов, мл. експерт ТИУ, стая 208. Документ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

15.05.2018г.

Поради техническа профилактика Отдел „Местни данъци и такси“ в Община Трявна няма да работи  на 15 май 2018 г. за времето от 12,00 до 13,30 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

16.04.2018г.

относно прекратени категории на туристически обекти през месец март 2018 г. Документ


28.02.2018г.

Регистър на общински поземлен фонд с начин на трайно ползване пасище, мера, ливада

Регистър Трявна
Регистър Плачковци
Регистър Бангейци
Регистър Белица
Регистър Бижовци
Регистър Черновръх
Регистър Енчовци
Регистър Фъревци
Регистър Престой
Регистър Радевци
Регистър Станчов хан


О Б Я В А

22.02.2018г.

До Петър Стефанов Бакалов, Снежина Стефанова Цанева, Георги Стефанов Шиваров, Людмила Митева Плахарова – Младенова, Свилен Николов Вълнаров, Калина Георгиева Шиварова и Владимир Георгиев Шиваров, че на 12.03.2018 год. в 11.30 часа, комисия назначена със заповед №32/18.01.2018 год. на Кмета на община Трявна ще направи оглед на техническото състояние и годността на сградите в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2298 по КК и КР на гр. Трявна.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

02.02.2018г.

относно прекратени категории на туристически обекти през месец януари 2018 г. Документ


Заповед № 10/08.01.2018 г. за определяне ползватели на имоти от Общински поземлен фонд по землища, попадащи в масивите за ползване, за които се прилага процедурата по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ (землище с. Бангейци, с. Белица, с. Бижовци, с. Енчовци, гр. Плачковци, с. Престой, с. Радевци, с. Станчов хан, гр. Трявна, с. Фъревци и с. Черновръх за стопанската 2017/2018 год.)

Заповед 770/22.12.2017 г. за определяне ползватели на имоти от Общински поземлен фонд по землища, попадащи вв масивите за плозване, за които се прилага процедурата по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ (землище с. Бангейци, с. Белица, с. Бижовци, с. Енчовци, гр. Плачковци, с. Престой, с. Радевци, с. Станчов хан, гр. Трявна, с. Фъревци и с. Черновръх за стопанската 2017/2018 год.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

04.01.2018г.

Община Трявна напомня, че във връзка с § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30/2013г., посл. изм., бр. 96/2017г.) и настъпилите промени в срока на издадените удостоверения за категория на туристическите обекти следва лицата, извършващи туристическа дейност в категоризираните през 2011 г. обекти (стаи за гости, къщи за гости, хотели, заведения за хранене и развлечения и др.) да заявят желанието си за подновяване на категорията на обекта или определянето на различна от досегашната, до края на 2018 г., пред общинска администрация – Трявна.
Лицата следва да заплатят такса, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма, за извършването на проверка на място.
В случай, че не бъдат предприети горепосочените действия в указания срок, категорията на обекта ще се счита за прекратена.
Допълнителна информация и пояснения можете да получите от Пламен Христов, мл. експерт ТИУ, стая 208. Документ


Заповеди издадени на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади между собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за землищата на територията на Община Трявна:

Заповед №РД-ЗА-262/04.12.2017 г. за землище с.Бангейци

Заповед №РД-ЗА-263/04.12.2017 г. за землище с . Белица

Заповед №РД-ЗА-264/04.12.2017 г. за землище с. Бижовци

Заповед №РД-ЗА-265/04.12.2017 г. за землище с. Енчовци

Заповед №РД-ЗА-266/04.12.2017 г. за землище гр. Плачковци

Заповед №РД-ЗА-267/04.12.2017 г. за землище с. Престой

Заповед №РД-ЗА-268/04.12.2017 г. за землище с. Радевци

Заповед №РД-ЗА-269/04.12.2017 г. за землище с. Станчов хан

Заповед №РД-ЗА-270/04.12.2017 г. за землище гр. Трявна

 


 

Планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Трявна

 

В периода 20.11.2017 г. – 24.11.2017 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Трявна: с. Престой; с. Драгневци; с. Креслевци; ул. Чучура; ул. Калето; част от ул. Борова; ул. П. Яворов; част от ул. Лясков дял; с. Николаево.

 

На 26.11.2017 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Трявна, ЕМКО ЕООД – ул. А. Кънчев №152 и БКТП РИГ – резбонарезни инструменти – ул. Бенковска №4, гр. Трявна.

 

В периода 04.12.2017 г. – 08.12.2017 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Трявна: с. Престой; с. Креслевци; ул. Чучура; ул. Калето; част от ул. Борова; ул. П. Яворов; част от ул. Лясков дял; с. Николаево; с. Горни Божковци; с. Белица.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

10.11.2017г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,Теленор България“ ЕАД – представлявано от Оле Бьорн Шулстъд, има намерение да реализира инвестиционно предложение:

,,Преустройство на базова станция № 3549 на ,,Теленор България“ ЕАД“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.105.11 по кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

10.11.2017г.

 

Във връзка с наближаващия зимен сезон и вероятността от снеговалежи и усложняване на пътната обстановка, ръководството на община Трявна напомня някои от задълженията и отговорностите на своите граждани, ръководители, собственици на фирми, наематели или ползватели на обекти съгласно разпоредбите на Наредба № 1 и № 2 на Общински съвет – Трявна:  Подробно (31 KB)

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

02.11.2017г.

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ЕТ ,,СТОЯН ДЕЛИЙСКИ“ има намерение да реализира инвестиционно предложение:
,,ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ“

С подробен устройствен план УПИ VI-6 от кв.2 по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна да се извърши преустройство на съществуваща производствена сграда в цех за производство на дървени пелети.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул.,,Никола Габровски” № 68.

 


 

27.10.2017г.

Заповед № 657/27.10.2017 г. за определяне на границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване в Община Трявна през 2018 г.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

24.10.2017г.

Община Трявна съвместно с „Елтехресурс” АД и ,,Екобатери“ АД организира събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване Документ (254 KB)

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

11.10.2017г.

Община Трявна напомня,че във връзка с § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30/2013г., посл. изм. и доп., бр. 75/2016г.) и настъпилите промени в срока на издадените удостоверения за категория на туристическите обекти следва лицата, извършващи туристическа дейност в категоризираните през 2010 г. обекти (стаи за гости, къщи за гости, хотели, заведения за хранене и развлечения и др.) да заявят желанието си за подновяване на категорията на обекта или определянето на различна от досегашната, до края на 2017 г., пред общинска администрация – Трявна.
Лицата следва да заплатят такса, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма, за извършването на проверка на място.
В случай, че не бъдат предприети горепосочените действия в указания срок, категорията на обекта ще се счита за прекратена.
Допълнителна информация и пояснения можете да получите от Пламен Христов, мл. експерт ТИУ, стая 208.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

10.10.2017г.

относно прекратени категории на туристически обекти през месец септември 2017 г. Документ

 


 

 У В Е Д О М Л Е Н И Е

05.10.2017г.

До Росица Огнянова Сарафова, гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 158, ет. 1

С настоящото Ви уведомяваме, че поради неплащане на наемната цена и консумативните разноски за повече от три месец, на основание чл.12, ал.1, т.5, 5.1 от Договор № 05-СДУР-17/03.01.2017г ., същият се прекратява едностранно с 14 дневно предизвестие, считано от датата на получаване на уведомлението. Уведомление

 


Сряда, 04.10.2017 г.:

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-БЪРЗ И НАЙ-ДОБЪР В ПРОФЕСИЯТА ДЪРВОСЕКАЧ”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Трявна

 

Вторник, 03.10.2017 г.:

 

В периода 02.10.2017 – 06.10.2017 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Трявна: с. Престой; с. Креслевци; ул. Чучура; ул. Калето; част от ул. Борова; част от ул. Красана поляна; кв. Раданци – от моста посока към с. Матешевци; с. Матешевци; с. Дончевци и с. Койчевци.
В периода 26.09.2017 – 10.10.2017 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Дряново, с. Денчевци.

Сряда, 04.10.2017 г.:

В периода 02.10.2017 – 06.10.2017 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Трявна: с. Престой; с. Креслевци; ул. Чучура; ул. Калето; част от ул. Борова; част от ул. Красана поляна; кв. Раданци – от моста посока към с. Матешевци; с. Матешевци; с. Дончевци и с. Койчевци.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

 


Пълно прекъсване на движението на ППС в района на гара Царева ливада

от 8,00 до 17,00 ч. на 25.09.2017 г.

Публикувано на 21.09.2017 г.

 

Община Трявна уведомява гражданите, че на 25.09.2017 г. за времето от 8,00 до 17,00 ч. се налага пълно прекъсване на движението на ППС в района на прелеза при гара Царева ливада.

 

Причината за спиране на движението е планов ремонт на жп прелез на км 165+514 в района на гара Царева ливада.

 

Обходният маршрут в двете посоки ще бъде през село Радовци.

 


 

О Б Я В А

22.08.2017г.

На основание чл.4 ал.2 от наредбата за условията на извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички заинтересовани лица, че Еленка Славкова Дончева, Кънчо Славков Кънев и Христо Славков Пенчев имат следното инвестиционно предложение:

„Поземлен имот с идентификатор 10344.102.20 по ККиКР на с. Веленци, общ. Трявна да се раздели на два самостоятелни имота с отреждане – за жилищно строителство.“

За целта е предоставена информация в РИОСВ Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички които желаят да изразят мнение или становище могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес ул. Никола Габровски №68  Документ (1 MB)


 

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017 г., 11.10.2017 г. и 12.10.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София   Документ (943 KB)

 


 О Б Я В А

17.08.2017 г.

 

Поетичен конкурс „Свищвоски лозници“


 

 О Б Я В А

10.08.2017г.

На основание чл.4 ал.2 от наредбата за условията на извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички заинтересовани лица, че Дончо Тихолов Захариев има следното инвестиционно предложение:

Разделяне на имот №064032 в землището на село Бижовци, община Трявна на два имота с отреждане на имотите за „жилищно строителство“.

За целта е предоставена информация в РИОСВ Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички които желаят да изразят мнение или становище могат ада го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес ул. Никола Габровски №68  Документ (1 MB)

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149