hamburger
ное 15, 2018 - чт
Tryavna BG
Вятър 4 m/s, СЗ
Налягане 768.07 mmHg
10°C
Влажност 76%
Облачност 20%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Четвъртък Ноември 15
10°C /3°C 1 m/s, ССИ 96% 720.28 mmHg
Петък Ноември 16
4°C /-3°C 2 m/s, С 84% 722.11 mmHg
Събота Ноември 17
-1°C /-2°C 1 m/s, ССЗ 80% 723.53 mmHg
Неделя Ноември 18
1°C /-1°C 1 m/s, С 87% 721.43 mmHg
Понеделник Ноември 19
1°C /-1°C 2 m/s, ССИ - 730.67 mmHg

Обяви по ЗУТ

Обяви по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

14.11.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,АНВАРТ“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Обект за производство на култивирани гъби и склад за инструменти и материали”, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 02563.113.4 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бангейци, община Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.11.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Детска площадка в двора на ДГ ,,Светлина“, гр. Трявна в УПИ I – детска градина, кв. 114 А по плана на гр. Трявна“
което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.111 по КК и КР на гр. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.11.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на детска площадка в общински имот – УПИ VII-2305, кв. 23 по плана на гр. Трявна“
което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2429 по КК и КР на гр. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

31.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане, и подобряване на прилежащите пространства на сградата на Народно читалище ,,Съединение – 1933г.“, с. Кисийците, община Трявна, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 36991.426.66 по кадастрална карта и кадастрален регистър на с. Кисийците, общ. Трявна, обл. Габрово.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

31.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Основен ремонт на улица Иванка Горова и изграждане на паркинг“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

17.10.2018 г.

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА осигурява обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на следното инвестиционно предложение:
„Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на Община Трявна”
За целта е представена информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС в РИОСВ – гр. Велико Търново.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок от обявяването в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68


                                                                                                              О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ЛЮДМИЛА МИТКОВА АНКОВА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение за изграждане на:
,,Снек бар с открита тераса, детска площадка и декоративен басейн с водна каскада“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 36991.427.27 по КК и КР на с. Кисийци, общ. Трявна, обл. Габрово
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ЕТ ,,РОЗЕ-НИК-НИКОЛАЙ ДАСКАЛОВ“ има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Градински център за търговия на едро с цветя“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 73403.430.57 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „МЕБЕЛЪ–ФАБРИКА ВЪЛЧЕВ“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на цех за производство на стилна мебел“ в ПИ 73403.501.2284, ПИ 73403.501.2285 и ПИ 73403.84.46 по КК и КР гр. Трявна, община Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че с Решение № 152/27.09.2018г. на Общински съвет – Трявна се разрешава изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 132040, землище Плачковци, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – За жилищно строителство. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 500/16.10.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІ-1288, кв. 22 по плана на гр. Трявна с цел поставяне на западната и южната регулационни линии в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.501.1288 по КК на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 499/16.10.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІ-20 и VІІ-186, кв. 2 по плана на с. Престой, общ. Трявна с цел обединяването им и създаването на нов урегулиран поземлен имот ХХІХ-20,186 с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Станчо Койчев Димов има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

Обединяване на ПИ с идентификатор 10344.102.51 и ПИ с идентификатор 10344.102.52 по кадастрална карта на с. Веленци, община Трявна и отреждане на новообразувания имот за ,,жилищно строителство“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Цанка Тодорова Петрова има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Жилищно строителство“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 02563.521.7 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бангейци, община Трявна, местност: Новаковско дере“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявнa – представлявана от Дончо Тихолов Захариев – Кмет на Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Вътрешна реконструкция на читалище ,,Пробуда“ гр. Плачковци, разположено в УПИ IV, кв. 34 по плана на гр. Плачковци“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявнa – представлявана от Дончо Тихолов Захариев – Кмет на Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Вътрешна реконструкция на читалище ,,П. Славейков“ гр. Трявна, разположено в УПИ II-1166, кв. 43 по плана на гр. Трявна“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,АНВАРТ“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Обект за производство на култивирани гъби и склад за инструменти и материали”, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 02563.113.4 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бангейци, община Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,ДИМ ИНВЕСТ 16“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Инвестиции в трайни насаждения чрез създаване на крушова градина и изграждане на климатизирана сграда за съхранение и подготовка на собствена продукция за продажба и плътна ограда в УПИ IV-111, кв. 11, с. Станчов хан, община Трявна, област Габрово”
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

05.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 480/04.10.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – ПР и ПЗ за УПИ ХХVІІІ-540 и ХХІХ-540, кв. 40 по плана на гр. Плачковци, с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота в един общ имот с отреждане „за жилищно строителство“ и поставяне на регулационните му линии в съответствие с имотните граници на ПИ 1208. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 479/04.10.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ ХV-2010, УПИ ХІV-2011 и УПИ ХVІ-2009, кв. 6 по плана на гр. Трявна, кв. Божковци, с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ХV-2010 в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 73403.110.106. по КК. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.09.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявнa – представлявана от Дончо Тихолов Захариев – Кмет на Община Трявна, има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на зелени площи за обществено ползване“, кв. 61 по плана на гр. Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


    О Б Я В Л Е Н И Е

22.08.2018 г.

             Община Трявна  уведомява , че с Решение № 132/02.08.2018г.  на Общински съвет – Трявна се разрешава  изработване на трасировъчен план и ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел захранване до трафопост в ПИ 36991.427.27 с отреждане „За хотелиерство, винарна, селскостопански дейности и трафопост“ по КК и КР на  с.Кисийците, общ. Трявна.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

22.08.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на Община Трявна”
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

13.08.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 405/13.08.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ І – озеленяване и УПИ ІІ – за обществено обслужване, кв. 61 по плана на гр. Трявна, с цел проектиране на нова улица с нови о.т. 531а-531б-531в-531г-531д-531е. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

08.08.2018г.

Община Трявна съобщава, че в бр.65/07.08.2018г. на Държавен вестник е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ЧИ на ЗРП на гр. Трявна в участъка на УПИ І – МЗ „Иван Йонков“ в кв. 92, проекто-улица с о.т. 382-381-380 и УПИ ІІ – общински в кв. 86. С проекта за ПУП се променят границите и отреждането на УПИ І-МЗ „Иван Йонков от кв. 92, като за ПИ с идентификатор 73403.501.238, който попада в рамките на УПИ І-МЗ „Иван Йонков“ се отреди нов УПИ ІІ-238 с отреждане за производствени дейности-шивашко производство, покриващ изцяло границите на поземления имот. Останалата част от коригирания УПИ І-МЗ „Иван Йонков“ се преотрежда в УПИ І- „Емко“ ЕООД, собственици на ПИ 73403.501.237. Отпада частично проекто-улица с о.т.382-381-380, което автоматично налага промяна на северната регулационна граница на УПИ ІІ-общински от кв. 86, като същата се поставя частично по имотната граница на ПИ 73403.501.2467. Между УПИ ІІ-238 от кв. 92 и УПИ ІІ-общински от кв. 86 се обособява терен за озеленяване, който е част от ПИ 73403.501.2826 с начин на трайно ползване – за друг вид озеленени площи по КК на гр. Трявна. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.08.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 374/31.07.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ ІІІ – почивна база, кв. 44 по плана на кв. Късовци, гр. Плачковци, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ VІІ-653 и УПИ VІІІ-653. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.08.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 366/30.07.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ ІІІ-1249 и съседните УПИ , кв. 65а по плана на гр. Трявна с цел поставяне на регулационните линии на УПИ ІІІ-1249 в съответствие с имотните граници на ПИ 73403.501.1249 по КК на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.08.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 375/31.07.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ ХХІ – за детски дом и УПИ VІІ – за жилищно строителство, кв. 4 по плана на гр. Трявна, кв. Хитревци, касаещо ПИ 73403.503.62 по КК, с цел формиране на нов УПИ ХХV-62. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.08.2018г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02563.23.4 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БАНГЕЙЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 367/30.07.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02563.526.6 по КК и КР на с. Бангейци, собственост на Станимир Колев Великов, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“. ПУП – ПЗ се намира в Община Трявна, стая 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2018г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.104.30 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 365/30.07.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – ПРЗ за УПИ VІІ и УПИ VІ, кв. 7 по плана на гр. Трявна, кв. Раданци с възложител Стефан Димитров Беливанов, с цел поставяне на регулационната линия между УПИ VІІ и УПИ VІ в съответствие с имотната граница между ПИ 73403.104.31 и 73403.104.30 по КК на гр. Трявна и намаляване ширината на улица с о.т. 13-14-17. ПУП за ЧИ на ЗРП на кв. Раданци се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

01.08.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Калоян Диянов Вълков, действащ чрез пълномощника си Диян Колев Вълков има намерение да реализира следното инвестиционно предложение: да изгради жилищна сграда в имот № 132040, землище на гр. Плачковци с ЕКАТТЕ 56719
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

06.07.2018г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.429.13 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 282/12.06.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.429.14 и 81058.429.37 по КК и КР на з-ще Черновръх, общ. Трявна, собственост на „ДМП-Трейдинг“ ЕООД, с цел обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за производствени дейности“. Същата се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

03.07.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Кирил Иванов Рашков има намерение да реализира инвестиционно предложение за провеждане на процедура за потвърждаване на Решение № К-6 от 18.07.2007г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ при ОД ,,Земеделие и гори“ – Габрово на основание §30 от ПЗР към ЗИД на ЗППМ за промяна на предназначение на 744 кв.м земеделска земя за изграждане на обект: жилищна сграда в ПИ с идентификатор 73403.48.14 по КК на гр. Трявна /номер от предходен план – имот № 048014 в землището на гр. Трявна/, съгласувана със становище изх. № 35/10.01.2007г. на РИОСВ – Велико Търново.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

07.06.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Етнографски комплекс за занаяти“, ПИ 73403.501.2996 кв. 61 гр. Трявна по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.06.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,Стефан Вълчев – 2005“ ЕООД, гр. Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на цех монтажен за мебели“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.88.149 по КК на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.06.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,EMKO“ ООД Обособено производство – Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
Промяна предназначението на ,,Площадка за 40-футови контейнери за метални части и заготовки за производство“ в ,,Площадка с 40-футови контейнери за товаро-разтоварни дейности и подготовка за експедиция с оръжия, боеприпаси, взривни вещества, метални части и заготовки за производството“ на площадка Белица към ,,ЕМКО“ ООД Обособено производство – Трявна, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 68823.548.1, землище с. Станчов хан, общ. Трявна (стар ПИ № 000257, землище с. Станчов хан, ЕКАТТЕ 68823, общ. Трявна).
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

23.05.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 241/21.05.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІІ-201, кв. 95 по плана на гр. Трявна, с цел разделянето му на два отделни урегулирани поземлени имота – УПИ VІІІ-201 и УПИ ХVІ-3033. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.05.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура, включващ обектите „Рехабилитация на ул. „Лясков дял“, гр. Трявна и „Реконструкция на ул. „Украйна“, гр. Трявна от о.т. 551 до тангентата с републикански път III-552.“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68


О Б Я В Л Е Н И Е

22.05.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 235/21.05.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ на ЗРП за УПИ ІV – стопански дейности, кв. 104 по плана на гр. Трявна, с цел разделянето му на три нови урегулирани поземлени имота – УПИ VІІІ-3034 с отреждане „за обществено обслужване“, УПИ ІХ-3035 с отреждане „за обществено обслужване и складова дейност“ и УПИ Х-74 с отреждане „за обществено обслужване и жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.05.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
Oсъществяване на проект ,,Спортна площадка в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1529 за фитнес уреди на открито“ по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

17.05.2018г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 71/24.04.2018г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Трявна, в участъка на УПИ І – МЗ „Иван Йонков“ от кв. 92, проекто-улица с о.т. 382-381-380 и УПИ ІІ – общински от кв. 86. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

16.05.2018г.

Община Трявна съобщава, че в бр.40/15.05.2018г. на Държавен вестник е обнародвано обявление за изработен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ЧИ на ЗРП за УПИ І – стопански двор в кв. 8; УПИ – за озеленяване и УПИ – за гробище в кв. 10 по плана на кв. Хитревци, гр. Трявна. С плана за регулация се извършват промени на следните улици: улица с о.т. 36-39; улица с о.т. 36-37-38-40; улица с о.т. 40-41-42. Отпадат улици с о.т. 42-43-44 и о.т. 42-66. Създават се нови улици с о.т.81-94; о.т. 95-94-93-97 и о.т. 93-92-91-90-89-88-87-86-85-82-83-84. Вследствие на промените на уличната регулация се променят границите на кв. 8 и кв. 10 и се създават два нови квартала с номера 11 и 12. В кв. 8 се обособяват седем урегулирани поземлени имота, в кв. 10 – три урегулирани поземлени имота, в кв. 11 – три урегулирани поземлени имота и в кв. 12 се обособява един урегулиран поземлен имот. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.04.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,ЛЬОФЛЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Създаване на шивашки цех в УПИ II – 238, кв. 92 по плана на гр. Трявна, община Трявна, област Габрово“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.238 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

18.04.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 180/16.04.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-жилищно строителство, кв. 12а по плана на с. Престой, общ. Трявна, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота, като северния си запазва номер І-жилищно строителство, а южния получава нов номер ІІІ с отреждане „за параклис“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

12.04.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,ЕМКО“ ООД Обособено производство – Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
Обособяване на ,,Участък за снарядяване на изделия с димообразуващи вещества“ на площадка Белица към ,,ЕМКО“ ООД ОП – Трявна, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 68823.548.1 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

12.04.2018г.

Община Трявна  уведомява , че с  Решение № 37/20.03.2018г.  Общински съвет – Трявна  разрешава  изработване на трасе на кабелна линия 0,4 kV СрН  към обект „Преустройство, пристройка и  надстройка  на съществуваща плевня в къща за гости“ в  УПИ  VІІІ-144, кв. 11 по плана  на гр. Плачковци,  общ. Трявна и дава предварително  съгласие  за  прокарване  на  трасето.

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

26.03.2018 г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.429.13 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че с протокол № 1/08.02.2018г. /7/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.429.14 и 81058.429.37 по КК и КР на з-ще Черновръх, общ. Трявна, собственост на „ДМП-Трейдинг“ ЕООД, с цел обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за производствени дейности“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

26.03.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

,,Укрепване на бреговете на дере в град Трявна“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2856 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

23.03.2018 г.

ДО ЖИВУЩИТЕ В ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ В УПИ ІІ – 684, КВ. 73 ПО ПЛАНА НА ГР. ТРЯВНА УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ № 132
Уведомяваме Ви, че със заповед № 125/22.03.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за Частично изменение на застроителен и регулационен план – план за регулация и план за застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ-684 – за жилищно строителство и баня, кв. 73 по ЗРП на гр. Трявна, с цел от същия да се обособи нов УПИ ІV с отреждане „за производство и търговия с хранителни изделия“. Същевременно се коригира външната регулационна граница на УПИ ІІ-684, като същата се поставя в съответствие със западната и южната имотна граница на поземлен с идентификатор 73403.501.684 по КК на гр. Трявна.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

26.02.2018 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 46512.438.5 И 46512.438.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. МАЛКИ СТАНЧОВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 71/21.02.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 46512.438.6 и 46512.438.7 по КК и КР на с.Малки Станчовци, общ. Трявна, собственост на Дарио Йорданов Шойлев и Ели Цветанова Шойлева, с цел обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.02.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Людмила Миткова Анкова има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Промяна на функционалното предназначение на заварена сграда чрез преустройство и пристрояване във винарна“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 81058.383.15 по кадастрална карта на с. Черновръх, общ. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 74/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план / – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.383.15 по КК на с. Черновръх, общ. Трявна и 36991.427.26 по КК на с. Кисийците с отреждане „за хотелиерство, винарна, селскостопански дейности и трафопост“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 65/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІІ-236 , кв. 113 по плана на гр. Трявна и прилежащата улица от о.т. 383и – о.т. 383н, с цел разделяне на УПИ ІІІ-236 на два нови урегулирани поземлени имота. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 69/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на проект за изменение на плана за улична регулация / ПУР/ на гр. Трявна на улица с о.т. 814а-814-815-816-817 и обособяване на нов урегулиран поземлен имот V-3032 в кв. 32а с отреждане „за озеленяване и паметник“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 68/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХVІ – комплексно жилищно застрояване, кв. 40 по плана на гр. Плачковци, с цел обособяване на три нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХХХІ-588, УПИ ХХХІІ-588 и УПИ ХХХ-589. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 67/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-2112, кв. 25 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 66/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ЗРП – план за регулация за УПИ VІІІ-1522, кв. 49 по плана на гр. Трявна, с цел промяна на улично-регулационната му линия, като същата се постави по западната и частично по южната граници на ПИ с идентификатор 73403.501.1522. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.01.2018 г.

ДО НИКОЛИНКА МИНЧЕВА КРЪСТЕВА, ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА И РАДОМИР КОЛЕВ ХРИСТОВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.110.54.1.3, 73403.110.54.2.2 и 73403.110.54.1.2 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 728/11.12.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І – жилища, производствени и обслужващи дейности от кв. 3 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел разделянето му на четири отделни урегулирани поземлени имота: УПИ І – за обществено обслужване и жилищно строителство, УПИ ІІ – за произвоствени дейности, УПИ ІІІ – за трафопост и УПИ ІV- за озеленяване.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна до Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.01.2018 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 46512.438.5 И 46512.438.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. МАЛКИ СТАНЧОВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА.
Уведомяваме Ви, че с протокол № 13/28.11.2017г. /т.13/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 46512.438.6 и 46512.438.7 по КК и КР на с.Малки Станчовци, общ. Трявна, собственост на Дарио Йорданов Шойлев и Ели Цветанова Шойлева, с цел обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.01.2018 г.

ДО ДОБРИ БОРИСОВ ДИМИТРОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.91.12 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 738/14.12.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.91.30 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на Веселин Косев Бонев, с цел отреждане на имота „за хотелиерство“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна до Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

08.01.2018 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 196/21.12.2017г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.429.14 и 81058.429.37 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна с цел обединяване на двата имота в един общ имот с отреждане „за производствени дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 7/05.01.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІ и УПИ VІ, кв. 7 по плана на кв. Раданци, общ. Трявна, с цел поставяне на регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота в съответствие с имотната граница на ПИ 735403.104.31 и 73403.104.30 по КК на гр. Трявна и намаляване ширината на улица с о.т. 13-14-17. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

14.12.2017 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,Престол“ ООД, гр. Плачковци, ул. ,,Билка“ № 5 има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

,,Преустройство, пристройка на съществуваща сграда в склад за готова продукция и преустройство и основен ремонт на съществуваща сграда в цех за производство на мебели“, което ще се реализира в УПИ I, III, IV, V I VI, кв. 18 по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

13.12.2017 г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ГАРАЖНИ КЛЕТКИ НА УЛ. „ПРОЛЕТ“, ГР. ПЛАЧКОВЦИ

Уведомяваме Ви, че с протокол № 13/28.11.2017г. /т.8/ на ОЕСУТ при Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП за УПИ ІІ-озеленяване, кв. 36 по плана на гр. Плачковци, с цел разделянето му на два урегулирани поземлени имота. Част от УПИ ІІ запазва отреждането си „за озеленяване“, а от останалата част се образува нов УПИ ХХХ с отреждане „за гаражи“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

11.12.2017 г.

ДО ИЗАБЕЛА ИВАНОВА КЪНЧЕВА, СЪСОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.110.94 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 679/06.11.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за ЧИ на застроителен и регулационен план – план за регулация и план за застрояване за УПИ V- за здравен пункт и УПИ ІV-2020, кв. 6 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота в един общ УПИ ХІХ-193 с отреждане „за жилищно строителство“ с възложител Петър Колев Петров. Същата се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.12.2017 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Людмила Миткова Анкова има намерение да реализира инвестиционно предложение:
Поземлен имот с идентификатор 81058.261.22 по кадастрална карта на с. Черновръх, Община Трявна да се отреди за ,,жилищно строителство и обществено обслужване“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68


О Б Я В Л Е Н И Е

28.11.2017 г.

ДО ДИЯНА САВОВА ВЪЛЕВА и ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 36765.423.3 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.КЕРЕНИТЕ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 662/27.10.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 36765.423.38 по кадастралната карта на с. Керените, общ. Трявна, собственост на Благой Атанасов Герганов и Стела Бонева Герганова, с цел отреждане на имота „за хотелиерство“. Същата се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна до Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

23.11.2017 г.

ДО НИКОЛАЙ ИВАНОВ БУХЧЕВ, СОБСТВЕНИК НА СЪСЕДЕН ИМОТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68823.503.12 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. СТАНЧОВ ХАН, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 663/27.10.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68823.503.12 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна, собственост на „Скалгран“ ЕООД, с цел отреждане на имота „за хотелиерство“. Същата се намира се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна до Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.11.2017 г.

Община Трявна уведомява , че с Решение № 165/31.10.2017 г. Общински съвет Трявна дава съгласие за изработване на ПУП /подробен устройствен план/ за трасета на мрежи средно и ниско напрежение и водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 73403.24.106 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.11.2017 г.

Община Трявна уведомява , че с Решение № 164/31.10.2017г. Общински съвет Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /- план за застрояване за поземлен имот № 000099 в землището на с. Енчовци, общ. Трявна с цел отреждане на имота „за хотелиерство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.11.2017 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 163/31.10.2017г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за разширение площадката на поземлен имот № 033028 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна с поземлен имот № 033001, обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за производствена и складова дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

03.11.2017 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 668/01.11.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73403.564.250 по КК и КР на гр. Трявна с цел разделянето му на два самостоятелни имота с проектни идентификатори 73403.564.251 и 73403.564.252 с отреждане „за производствени и складови дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

30.10.2017 г.

До Захарий Генчев Захариев собственик на поземлен имот с идентификатор 73403.88.9 по Кадастралната карта на гр. Трявна
Уведомяваме Ви, че със заповед № 622/18.10.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за разширение площадката на поземлен имот с идентификатор 73403.88.150 – урбанизирана територия по КК на гр. Трявна с поземлен имот с идентификатор 73403.88.153 земеделска земя, двата имота собственост на „Стефан Вълчев-2005“ ЕООД, с цел отреждането им „за жилищно строителство“. Същата се намира се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна до Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

24.10.2017 г.

До Сашо Стоянов Райков, Цеца Нанева Райкова, Радомир Колев Христов, съсобственици на поземлен имот с идентификатор 73403.110.54.1.2 по Кадастралната карта на гр. Трявна
Уведомяваме Ви, че с протокол № 9/24.08.2017г. /т.11/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І , кв. 3 по плана на кв. Божковци, с цел разделянето му на четири отделни урегулирани поземлени имота. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

23.10.2017 г.

До Христина Иванова Иванова, съсобственик на поземлен имот с идентификатор 81058.314.4 по Кадастралната карта на з-ще Черновръх, общ. Трявна
Уведомяваме Ви, че с протокол № 10/12.09.2017г. /т.5/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.91.30 по КК и КР на с.Черновръх, общ. Трявна, собственост на Веселин Косев Бонев, с цел отреждане на имота „за хотелиерство“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.10.2017 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 613/12.10.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-озеленяване, кв. 36 по плана на гр. Плачковци, с цел разделянето му на два урегулирани поземлени имота, като единия се отрежда „за гаражи“, а другия остава „за озеленяване“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.10.2017 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна – представлявана от Дончо Тихолов Захариев – Кмет, има намерение да реализира инвестиционно предложение:

,,Промяна предназначението на съществуваща сграда в Клуб за социални и културни дейности“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2440.28 по кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул.,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2017 г.

ДО ДИЯНА САВОВА ВЪЛЕВА И ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОИВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 36765.423.3 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА С.КЕРЕНИТЕ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че с протокол № 8/11.08.2017г. /т.2/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 36765.423.38 по КК и КР на с.Керените, общ.Трявна, собственост на Благой Атанасов Герганов и Стела Бонева Герганова, с цел отреждане на имота „за хотелиерство“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

29.09.2017 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 570/27.09.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІІ-144, кв. 11 по плана на гр. Плачковци, кв. Ковачевци, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ VІІІ-144 в съответствие с имотните граници на ПИ 144 и отреждането на имота „за жилищно строителство и обществено обслужване“.


О Б Я В Л Е Н И Е

28.09.2017 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,Пътно строителство“ АД има намерение да реализира инвестиционно предложение:

С подробен устройствен план УПИ ХIХ от кв.38 по плана на гр. Трявна за ,,хотел, ресторант“, да се определи и за ,,социални дейности“ с цел реконструкция и адаптация на хотел ,,Ралица“ в сграда със семейно предназначение, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1566 по КК на гр. Трявна. Документ (1 MB)


О Б Я В Л Е Н И Е

27.09.2017 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Галина Георгиева Даскалова има намерение да реализира инвестиционно предложение:

С подробен устройствен план УПИ ХIII от кв.3 по плана на гр. Трявна, кв. Стояновци да се отреди за ,,жилищно строителство и обществено обслужване“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.430.57 по КК на гр. Трявна. Документ (1 MB)


О Б Я В Л Е Н И Е

27.09.2017 г.

Община Трявна уведомява , че с решение № 142/12.09.2017 г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план за трасе на „Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5362А, ул. „Бачо Киро“ № 9 гр. Трявна“.


О Б Я В Л Е Н И Е

21.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 549/18.09.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХІХ, кв. 38 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на същото УПИ в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 73403.501.1566 по КК и отреждането му „за хотел, ресторант и социални дейности“.


О Б Я В Л Е Н И Е

21.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 554/18.09.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ПУП – план за застрояване за поземлени имоти № 045048 и № 045049 в землището на с. Престой, общ. Трявна, с цел обединяване на двата имота в един общ имот с отреждане „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

18.09.2017 г.

ДО   РУМЯНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА И ИЗАБЕЛА ИВАНОВА КЪНЧЕВА, СОБСТВЕНИЦИ  НА ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ  С ИДЕНТИФИКАТОР  73403.110.94  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА  ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че с протокол  № 8/11.08.2017г. /т.4/ на ОЕСУТ към  Община Трявна  е допуснат за обявяване  Подробен  устройствен план за ЧИ на ЗРП  – план за регулация и план за застрояване за УПИ V-за здравен пункт  и  УПИ ІV-2020, кв. 6 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел обединяването им в общ УПИ ХІХ-193 с отреждане „за жилищно строителство“. Същият се намира в  Община Трявна,  стая  № 207,  ІІ етаж  и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът  подлежи на обжалване в  14  дневен срок от  съобщението  пред  Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ГР.ГАБРОВО уведомява, че в бр. 70 от 29.08.2017г. на Държавен вестник, на основание чл. 46, ал.1 и 2 от ЗКИР, е публикувано съобщение за приемането на кадастралните карти и кадастралните регистри за землище СТАНЧОВ ХАН и землище БЕЛИЦА, Община Трявна.
До 29.09.2017г. собствениците на имоти, или упълномощени от тях лица, могат да направят писмени възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти, пред Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Габрово. Кадастралните карти и кадастралните регистри за тези землища ще бъдат изложени както следва:
– Четвъртък – в изнесено работно място на СГКК – гр. Трявна /стая № 106 в сградата на Община Трявна/
– От понеделник до петък – в СГКК – Габрово /пл. „Възраждане“ № 5, ет.4/
При подаване на възраженията се прилагат копия от документите за собственост.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 132/15.08.2017г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.261.22 по кадастралната карта на землище Черновръх, Община Трявна, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство и обществено обслужване“.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 135/15.08.2017г. Общински съвет Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.91.30 с начин на трайно ползване – стопански двор в землището на с Черновръх, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „За хотелиерство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 133/15.08.2017г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Хитревци, гр. Трявна, в участъка на УПИ І – стопански двор, кв. 8 и УПИ – за озеленяване и УПИ – за гробище, кв. 10. 


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 134/15.08.2017г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 064032 с начин на трайно ползване – стопански двор в землището на с.Бижовци, общ Трявна, с цел разделянето му на два самостоятелни имота с отреждане „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

31.08.2017 г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 81058.368.52, 81058.368.54 И 81058.257.67 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА

Уведомяваме Ви, че със заповед № 453/31.07.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за ПИ с идентификатор 81058.368.214 по КК и КР на с.Черновръх, общ.Трявна с цел отреждане на имота „за гробищен парк“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд Габрово.


О Б Я В Л Е Н И Е

28.08.2017 г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.88.8 И 73403.88.9 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че с протокол № 7/07.07.2017г. /т.6/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за ПИ с идентификатор 73403.88.150 по КК и КР на гр.Трявна – урбанизирана територия и разширение на площадката с поземлен имот 73403.88.153 – земеделска земя, двата имота собственост на „Стефан Вълчев-2005“ ЕООД, с цел отреждането им „за жилищно строителство“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Община Трявна.


 О Б Я В Л Е Н И Е

25.08.2017 г.

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 507/25.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / – план за застрояване за УПИ ХІІІ-138, кв. 3 по плана на гр. Трявна, кв. Стояновци, с цел промяна отреждането му от „за жилищно строителство“ в „за жилищно строителство и обществено обслужване“.


 О Б Я В Л Е Н И Е

18.08.2017 г.

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 490/16.08.2017 г. на Кмета на Община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП  /подробен устройствен  план / – план за застрояване за ПИ с идентификатор 81058.259.25 по КК и КР на с.Черновръх, общ.Трявна, с цел отреждане на имота „за обществено обслужване и хотелиерство“.


     О Б Я В Л Е Н И Е

    18.08.2017 г.

 

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 489/16.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 10344.102.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веленци, общ. Трявна, с цел разделянето му на два самостоятелни имота с отреждане  „за жилищно строителство“.


     О Б Я В Л Е Н И Е

     18.08.2017 г.

 

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 496/17.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / – план за регулация и план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 10344.102.51 и 10344.102.52  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веленци, общ. Трявна, с цел обединяването им в един общ имот с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване“.


    О Б Я В Л Е Н И Е

     18.08.2017 г.

 

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 491/16.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / –  план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68823.503.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станчов хан, общ. Трявна, с цел отреждане на имота  „за хотелиерство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2017 г.

 

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 468/03.08.2017 г. на Кмета на Община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП  /подробен устройствен  план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за регулация и план за застрояване   за  УПИ І-озеленяване  и УПИ ІV-за спортно-развлекателен комплекс,  кв. 61,  по плана на гр. Трявна,  с цел промяна на регулационната линия между УПИ І  и  УПИ ІV и промяна отреждането на УПИ ІV  от  „за спортно-развлекателен комплекс“  в  „за обществено обслужване“.


О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2017 г.

 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 467/03.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за застрояване за УПИ ІV-търговия, кв. 79, по плана на гр. Плачковци, кв. Нейковци, с цел промяна отреждането му от „търговия“ в „хотелиерство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2017 г.

 

ДО ЖИВУЩИТЕ НА УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ № 132, ГР. ТРЯВНА – УПИ ІІ-684, КВ.73 ПО ЗРП НА ГР. ТРЯВНА

 

Уведомяваме Ви, че с Протокол № 7/07.07.2017 г. /т.5/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-684, кв. 73 по плана на гр. Трявна, като част от него се трансформира в ново УПИ ІV с отреждане „за производство и търговия с хранителни изделия“.

 

Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите. Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна.

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149