hamburger
loading
окт 18, 2017 - ср
Tryavna BG
Вятър 1 m/s, ЮЮЗ
Налягане 767.32 mmHg
12°C
Влажност 93%
Облачност 24%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Сряда Октомври 18
25°C /6°C 1 m/s, ЮЮЗ 46% 721.29 mmHg
Четвъртък Октомври 19
20°C /8°C 1 m/s, ЮЮЗ 46% 718.37 mmHg
Петък Октомври 20
22°C /9°C 1 m/s, ЗЮЗ 42% 717.73 mmHg
Събота Октомври 21
21°C /8°C 0 m/s, ЗСЗ 39% 718.2 mmHg
Неделя Октомври 22
23°C /9°C 2 m/s, Ю - 733.16 mmHg

Обяви по ЗУТ

Обяви по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

13.10.2017 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 613/12.10.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-озеленяване, кв. 36 по плана на гр. Плачковци, с цел разделянето му на два урегулирани поземлени имота, като единия се отрежда „за гаражи“, а другия остава „за озеленяване“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.10.2017 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна – представлявана от Дончо Тихолов Захариев – Кмет, има намерение да реализира инвестиционно предложение:

,,Промяна предназначението на съществуваща сграда в Клуб за социални и културни дейности“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2440.28 по кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул.,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2017 г.

ДО ДИЯНА САВОВА ВЪЛЕВА И ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОИВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 36765.423.3 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА С.КЕРЕНИТЕ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че с протокол № 8/11.08.2017г. /т.2/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 36765.423.38 по КК и КР на с.Керените, общ.Трявна, собственост на Благой Атанасов Герганов и Стела Бонева Герганова, с цел отреждане на имота „за хотелиерство“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

29.09.2017 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 570/27.09.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІІ-144, кв. 11 по плана на гр. Плачковци, кв. Ковачевци, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ VІІІ-144 в съответствие с имотните граници на ПИ 144 и отреждането на имота „за жилищно строителство и обществено обслужване“.


О Б Я В Л Е Н И Е

28.09.2017 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,Пътно строителство“ АД има намерение да реализира инвестиционно предложение:

С подробен устройствен план УПИ ХIХ от кв.38 по плана на гр. Трявна за ,,хотел, ресторант“, да се определи и за ,,социални дейности“ с цел реконструкция и адаптация на хотел ,,Ралица“ в сграда със семейно предназначение, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1566 по КК на гр. Трявна. Документ (1 MB)


О Б Я В Л Е Н И Е

27.09.2017 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Галина Георгиева Даскалова има намерение да реализира инвестиционно предложение:

С подробен устройствен план УПИ ХIII от кв.3 по плана на гр. Трявна, кв. Стояновци да се отреди за ,,жилищно строителство и обществено обслужване“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.430.57 по КК на гр. Трявна. Документ (1 MB)


О Б Я В Л Е Н И Е

27.09.2017 г.

Община Трявна уведомява , че с решение № 142/12.09.2017 г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план за трасе на „Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5362А, ул. „Бачо Киро“ № 9 гр. Трявна“.


О Б Я В Л Е Н И Е

21.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 549/18.09.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХІХ, кв. 38 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на същото УПИ в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 73403.501.1566 по КК и отреждането му „за хотел, ресторант и социални дейности“.


О Б Я В Л Е Н И Е

21.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 554/18.09.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ПУП – план за застрояване за поземлени имоти № 045048 и № 045049 в землището на с. Престой, общ. Трявна, с цел обединяване на двата имота в един общ имот с отреждане „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

18.09.2017 г.

ДО   РУМЯНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА И ИЗАБЕЛА ИВАНОВА КЪНЧЕВА, СОБСТВЕНИЦИ  НА ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ  С ИДЕНТИФИКАТОР  73403.110.94  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА  ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че с протокол  № 8/11.08.2017г. /т.4/ на ОЕСУТ към  Община Трявна  е допуснат за обявяване  Подробен  устройствен план за ЧИ на ЗРП  – план за регулация и план за застрояване за УПИ V-за здравен пункт  и  УПИ ІV-2020, кв. 6 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел обединяването им в общ УПИ ХІХ-193 с отреждане „за жилищно строителство“. Същият се намира в  Община Трявна,  стая  № 207,  ІІ етаж  и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът  подлежи на обжалване в  14  дневен срок от  съобщението  пред  Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ГР.ГАБРОВО уведомява, че в бр. 70 от 29.08.2017г. на Държавен вестник, на основание чл. 46, ал.1 и 2 от ЗКИР, е публикувано съобщение за приемането на кадастралните карти и кадастралните регистри за землище СТАНЧОВ ХАН и землище БЕЛИЦА, Община Трявна.
До 29.09.2017г. собствениците на имоти, или упълномощени от тях лица, могат да направят писмени възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти, пред Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Габрово. Кадастралните карти и кадастралните регистри за тези землища ще бъдат изложени както следва:
– Четвъртък – в изнесено работно място на СГКК – гр. Трявна /стая № 106 в сградата на Община Трявна/
– От понеделник до петък – в СГКК – Габрово /пл. „Възраждане“ № 5, ет.4/
При подаване на възраженията се прилагат копия от документите за собственост.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 132/15.08.2017г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.261.22 по кадастралната карта на землище Черновръх, Община Трявна, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство и обществено обслужване“.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 135/15.08.2017г. Общински съвет Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.91.30 с начин на трайно ползване – стопански двор в землището на с Черновръх, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „За хотелиерство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 133/15.08.2017г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Хитревци, гр. Трявна, в участъка на УПИ І – стопански двор, кв. 8 и УПИ – за озеленяване и УПИ – за гробище, кв. 10. 


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 134/15.08.2017г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 064032 с начин на трайно ползване – стопански двор в землището на с.Бижовци, общ Трявна, с цел разделянето му на два самостоятелни имота с отреждане „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

31.08.2017 г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 81058.368.52, 81058.368.54 И 81058.257.67 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА

Уведомяваме Ви, че със заповед № 453/31.07.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за ПИ с идентификатор 81058.368.214 по КК и КР на с.Черновръх, общ.Трявна с цел отреждане на имота „за гробищен парк“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд Габрово.


О Б Я В Л Е Н И Е

28.08.2017 г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.88.8 И 73403.88.9 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че с протокол № 7/07.07.2017г. /т.6/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за ПИ с идентификатор 73403.88.150 по КК и КР на гр.Трявна – урбанизирана територия и разширение на площадката с поземлен имот 73403.88.153 – земеделска земя, двата имота собственост на „Стефан Вълчев-2005“ ЕООД, с цел отреждането им „за жилищно строителство“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Община Трявна.


 О Б Я В Л Е Н И Е

25.08.2017 г.

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 507/25.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / – план за застрояване за УПИ ХІІІ-138, кв. 3 по плана на гр. Трявна, кв. Стояновци, с цел промяна отреждането му от „за жилищно строителство“ в „за жилищно строителство и обществено обслужване“.


 О Б Я В Л Е Н И Е

18.08.2017 г.

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 490/16.08.2017 г. на Кмета на Община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП  /подробен устройствен  план / – план за застрояване за ПИ с идентификатор 81058.259.25 по КК и КР на с.Черновръх, общ.Трявна, с цел отреждане на имота „за обществено обслужване и хотелиерство“.


     О Б Я В Л Е Н И Е

    18.08.2017 г.

 

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 489/16.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 10344.102.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веленци, общ. Трявна, с цел разделянето му на два самостоятелни имота с отреждане  „за жилищно строителство“.


     О Б Я В Л Е Н И Е

     18.08.2017 г.

 

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 496/17.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / – план за регулация и план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 10344.102.51 и 10344.102.52  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веленци, общ. Трявна, с цел обединяването им в един общ имот с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване“.


    О Б Я В Л Е Н И Е

     18.08.2017 г.

 

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 491/16.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / –  план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68823.503.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станчов хан, общ. Трявна, с цел отреждане на имота  „за хотелиерство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2017 г.

 

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 468/03.08.2017 г. на Кмета на Община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП  /подробен устройствен  план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за регулация и план за застрояване   за  УПИ І-озеленяване  и УПИ ІV-за спортно-развлекателен комплекс,  кв. 61,  по плана на гр. Трявна,  с цел промяна на регулационната линия между УПИ І  и  УПИ ІV и промяна отреждането на УПИ ІV  от  „за спортно-развлекателен комплекс“  в  „за обществено обслужване“.


О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2017 г.

 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 467/03.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за застрояване за УПИ ІV-търговия, кв. 79, по плана на гр. Плачковци, кв. Нейковци, с цел промяна отреждането му от „търговия“ в „хотелиерство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2017 г.

 

ДО ЖИВУЩИТЕ НА УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ № 132, ГР. ТРЯВНА – УПИ ІІ-684, КВ.73 ПО ЗРП НА ГР. ТРЯВНА

 

Уведомяваме Ви, че с Протокол № 7/07.07.2017 г. /т.5/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-684, кв. 73 по плана на гр. Трявна, като част от него се трансформира в ново УПИ ІV с отреждане „за производство и търговия с хранителни изделия“.

 

Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите. Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна.

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149